สำนักราชบัณฑิตยสภา

«“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π «‘ ∑¬å æ‘ ≥§— π‡ß‘ π 839 ªï ∑’Ë ÛÚ ©∫— ∫∑’Ë Ù µ.§.-∏.§. Úıı Õ‘ ∑∏‘ æ≈¢Õ߉µ√¿Ÿ ¡‘ Ÿà »‘ ≈ª°√√¡‰∑¬* «‘ ∑¬å æ‘ ≥§— π‡ß‘ π ¿“§’ ¡“™‘ ° ”π— °»‘ ≈ª°√√¡ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ∫∑§— ¥¬à Õ »‘ ≈ª°√√¡‰∑¬‡°◊ Õ∫∑ÿ °·¢πß π”‡Õ“‡√◊Ë Õß√“«∑’Ë ª√“°Ø„π‰µ√¿Ÿ ¡‘ °∂“‰ªª√–¬ÿ °µå ‡ªì π°“√‡¢’ ¬π¿“æ °“√ªíô π ·°– ≈— ° π“Ø»‘ ≈ªá ·≈–«√√≥°√√¡ ‡æ√“–¡’ ‡√◊Ë Õ߇°’Ë ¬«‡π◊Ë Õ߉ª∂÷ ß «√√§å π√° — µ«å À‘ ¡æ“πµå ªÉ “À‘ ¡æ“πµå µ≈Õ¥®π¢ÿ π‡¢“ ∑”„Àâ »‘ ≈ª°√√¡‰∑¬¡’ √ ™“µ‘ ¡“°¢÷È π ‡æ√“–·µà ≈–·¢πß°Á ‰¥â √â “ß √√§å º≈ß“π Õ¬à “ß Õ¥§≈â Õß°≈¡°≈◊ π°— π ®÷ ßπ— ∫‰¥â «à “‰µ√¿Ÿ ¡‘ °∂“¡’ Õ‘ ∑∏‘ æ≈µà Õ°“√ √â “ß √√§å »‘ ≈ª°√√¡µ≈Õ¥¡“∑ÿ °¬ÿ § ∑ÿ ° ¡— ¬ §” ”§— ≠ : «√√§å , π√°, — µ«å À‘ ¡æ“πµå , ªÉ “À‘ ¡æ“πµå * ∫√√¬“¬„π°“√ª√–™ÿ ¡ ”π— °»‘ ≈ª°√√¡ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ‡¡◊Ë Õ«— πÕ— ߧ“√∑’Ë Ù °√°Æ“§¡ æ.». ÚıÙ˘ ‡√◊Ë Õß√“«¢Õ߉µ√¿Ÿ ¡‘ ‡ªì π‡√◊Ë Õß √“«‡°’Ë ¬«°— ∫®— °√«“≈À√◊ Õ‚≈° — ≥∞“𠵓¡§«“¡‡™◊Ë Õ∂◊ Õ¢Õߧπ„π ¡— ¬ ‚∫√“≥ ´÷Ë ß¬— ߉¡à ¡’ °“√æ‘ Ÿ ®πå ‡™‘ ß «‘ ∑¬“»“ µ√å Õ¬à “ß„πªí ®®ÿ ∫— π ·µà À“ ‰¥â ‡™◊Ë Õ∂◊ Õ‡©æ“–‡√◊Ë ÕߢÕß¿Ÿ ‡¢“ ∑«’ ª ¡À“ ¡ÿ ∑√ µ≈Õ¥®π — µ«å µà “ß Ê ‡∑à “π—È π ¬— ߺŸ °‡Õ“§«“¡‡™◊Ë ÕÕ◊Ë π Ê ‰«â ¥â «¬ π— ∫‰¥â «à “‡ªì π‡√◊Ë Õß´÷Ë ß¡’ ¡“™â “ π“π®π∂◊ Õ°— π«à “ªì π«√√≥°√√¡∑“ß æ√–æÿ ∑∏»“ π“ ´÷Ë ß‡πâ π„π‡√◊Ë Õß §«“¡ ”π÷ °„π∫“ª∫ÿ ≠§ÿ ≥‚∑… ¡’ §” Õ∏‘ ∫“¬∂÷ ߇√◊Ë ÕߢÕ߉µ√¿Ÿ ¡‘ ‰«â À≈“¬ ·Àà ß ‚¥¬Õ“® √ÿ ª‰¥â «à “ ¡’ ‡π◊È Õ§«“¡ ‡°’Ë ¬«°— ∫®— °√«“≈«‘ ∑¬“ ª√— ™≠“ ®√‘ ¬»“ µ√å µ“¡§«“¡‡™◊Ë Õ¢Õßæ√– æÿ ∑∏»“ π“ · ¥ß∂÷ ß«‘ ∂’ ™’ «‘ µ¢Õß §π‰∑¬ π— ∫‡ªì πæ◊È π∞“𧫓¡‡ªì π ™“«æÿ ∑∏∑’Ë √Ÿâ ∫ÿ ≠√Ÿâ ∫“ª ‡π◊È Õ‡√◊Ë ÕߢÕß ‰µ√¿Ÿ ¡‘ °≈à “«∂÷ ß∑’Ë Õ¬Ÿà ¢Õß¡πÿ …¬å ‡∑«¥“ Õ Ÿ √ — µ«å µà “ß Ê Û ¿Ÿ ¡‘ §◊ Õ °“¡¿Ÿ ¡‘ ¡’ Õ∫“¬ Ù ‰¥â ·°à π√° ‡ª√µ Õ Ÿ √°“¬ ¥‘ √— ®©“πæ«° Àπ÷Ë ß ¡’ ¡πÿ …¬å æ«°Àπ÷Ë ß ·≈–¡’ «√√§å ˆ ™—È π Õ’ °æ«°Àπ÷Ë ß √Ÿ ª¿Ÿ ¡‘ ‡ªì π¿Ÿ ¡‘ ¢ÕߺŸâ ¡’ ‡æ’ ¬ß Û ª√– “∑ (µ“ ÀŸ „®) ·∫à ßÕÕ°‡ªì π Òˆ ™—È π Õ√Ÿ ª¿Ÿ ¡‘ ‡ªì π¿Ÿ ¡‘ ¢ÕߺŸâ ¡’ ‡æ’ ¬ß Ò ª√– “∑ („®) ¡’ Ù ™—È π ”À√— ∫»‘ ≈ª°√√¡‰∑¬∑’Ë ‰¥â √— ∫ ∑—È ßÕ‘ ∑∏‘ æ≈·≈–Õ“π‘ ß å ®“°‡√◊Ë Õß ‰µ√¿Ÿ ¡‘ ¡’ ∑—È ß«√√≥§¥’ ®‘ µ√°√√¡ ª√–µ‘ ¡“°√√¡ ∂“ªí µ¬°√√¡ ·¡â π“Ø¥ÿ √‘ ¬“ߧ — ߧ’ µ‰¥â π”‡Õ“‡√◊Ë ÕߢÕß ‰µ√¿Ÿ ¡‘ ‰ª· ¥ßÕÕ°∑—È ß‡æ≈ߥπµ√’ ·≈–√–∫”√”√à “¬ ®÷ ßπà “®–∂◊ Õ‰¥â «à “‡ªì π Õÿ ª°√≥å ”§— ≠∑“ß¥â “π®‘ πµπ“°“√ ·Àà ß°“√ √â “ß √√§å »‘ ≈ª–¢Õ߉∑¬ Õ“®°≈à “«‰¥â «à “¡’ ¡“µ—È ß·µà ¡— ¬ ÿ ‚¢∑— ¬ ®π∂÷ ßªí ®®ÿ ∫— π ·µà °Á ‡ª≈’Ë ¬π·ª≈ß ‰ª∫â “ßµ“¡¬ÿ § ¡— ¬„πªí ®®ÿ ∫— π Õ“®

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=