สำนักราชบัณฑิตยสภา

The Journal of the Royal Institute of Thailand «‘ °ƒµ°“√≥å ‚≈°√â Õπ°— ∫ªí ≠À“ ÿ ¢¿“æ Vol. 32 No. 4 Oct.-Dec. 2007 828 «‘ °ƒµ°“√≥å ‚≈°√â Õπ °— ∫ªí ≠À“ ÿ ¢¿“æ* Õ√«√√≥ »‘ √‘ √— µπå æ‘ √‘ ¬– Ò ‡ªïò ¬¡»— °¥‘ Ï ‡¡π–‡»«µ Ú √“™∫— ≥±‘ µ ”π— °«‘ ∑¬“»“ µ√å √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ¡™— ¬ ∫«√°‘ µµ‘ √“™∫— ≥±‘ µ ”π— °«‘ ∑¬“»“ µ√å √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ∫∑§— ¥¬à Õ ¿“«–‚≈°√â Õπ (global warmth) ¡’ §«“¡À¡“¬«à “‚≈°¡’ Õÿ ≥À¿Ÿ ¡‘ Ÿ ß°«à “ª√°µ‘ à «π°“√∑”‚≈°√â Õπ (global warming) ‡ªì π°√–∫«π°“√‡æ‘Ë ¡Õÿ ≥À¿Ÿ ¡‘ º‘ «‚≈°·≈–∫√√¬“°“»∑’Ë Àà ÕÀÿâ ¡„Àâ Ÿ ߢ÷È π‡√◊Ë Õ¬Ê (the increase in the average temperature of the Earthûs near-surface air and oceans in the recent decades and its projected continuation) ¡’ À≈— °∞“π«à “¢≥–π’È Õÿ ≥À¿Ÿ ¡‘ º‘ «‚≈° Ÿ ߢ÷È π‡√◊Ë Õ¬Ê ·≈–ª√–¡“≥«à “Õÿ ≥À¿Ÿ ¡‘ ®–‡æ‘Ë ¡¢÷È π Õ’ ° Ò.Ò - ˆ.Ù Õß»“‡´≈‡´’ ¬ ®π∂÷ ß æ.». ÚˆÙÛ „π°√≥’ ¿“«–‚≈°√â Õπ®“°°“√°√–∑”¢Õß¡πÿ …¬å ‡°‘ ¥ ®“°°“√∑”≈“¬™—È π‚Õ‚´π„π∫√√¬“°“»™—È π µ√“‚∑ ‡øï ¬√å ‚¥¬°“√„™â “√§≈Õ‚√ø≈Ÿ ÕÕ‚√§“√å ∫Õπ ·≈–°“√ ∑”°‘ ®°√√¡‡æ‘Ë ¡ª√‘ ¡“≥·°ä ‡√◊ Õπ°√–®° °“√∑’Ë Õÿ ≥À¿Ÿ ¡‘ º‘ «‚≈°·≈–∫√√¬“°“» Ÿ ߢ÷È π‡√◊Ë Õ¬Ê ¡’ º≈µà Õ ÿ ¢¿“æ¢Õß¡πÿ …¬å ∑—È ß‚¥¬µ√ß·≈–‚¥¬ Õâ Õ¡ ·≈–¡’ º≈∑—È ß∫«°·≈–≈∫¥— ß√“¬≈–‡Õ’ ¬¥°≈à “«„π∫∑§«“¡ §” ”§— ≠ : ¿“«–‚≈°√â Õπ, °“√∑”‚≈°√â Õπ, ªí ≠À“ ÿ ¢¿“æ * ∫√√¬“¬„π°“√ª√–™ÿ ¡ ”π— °«‘ ∑¬“»“ µ√å √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ‡¡◊Ë Õ«— π∑’Ë Òı ‘ ßÀ“§¡ æ.». Úıı; À— «¢â Õ°“√∫√√¬“¬„π°“√‡ «π“Õ“»√¡§«“¡ §‘ ¥Õπ“¡— ¬ ‘Ë ß·«¥≈â Õ¡ ≥ ∂“∫— π«‘ ®— ¬ ¿“«– ‘Ë ß·«¥≈â Õ¡ ®ÿ Ó≈ß°√≥å ¡À“«‘ ∑¬“≈— ¬ „π«— π ‘Ë ß·«¥≈â Õ¡‚≈° «— π∑’Ë ı ¡‘ ∂ÿ π“¬π æ.». Úıı; ∫√√¬“¬„π «“√–°‘ ®°√√¡ß“π — ª¥“Àå «‘ ∑¬“»“ µ√å ·Àà ß™“µ‘ ª√–®”ªï Úıı ≥ Õ“§“√‡©≈‘ ¡æ√–‡°’ ¬√µ‘ ¡À“«‘ ∑¬“≈— ¬√“™¿— ØÕÿ ¥√∏“π’ «— π∑’Ë Ò˜ ‘ ßÀ“§¡ æ.». Úıı; ∫√√¬“¬„π°“√ — ¡¡π“«‘ ™“°“√‡√◊Ë Õß ç‚≈°√â Õπ¡À— πµ¿— ¬„°≈â µ— «é ®— ¥‚¥¬§≥–‡∑§‚π‚≈¬’ °“√‡°…µ√ ∂“∫— π‡∑§‚π‚≈¬’ æ√–®Õ¡‡°≈â “‡®â “§ÿ ≥∑À“√≈“¥°√–∫— ß «— π∑’Ë Ú ‘ ßÀ“§¡ æ.». Úıı Ò ∂“∫— π«‘ ®— ¬ ¿“«–·«¥≈â Õ¡ ®ÿ Ó≈ß°√≥å ¡À“«‘ ∑¬“≈— ¬ °∑¡. ÒÛÛ Ú §≥–«‘ ∑¬“»“ µ√å ®ÿ Ó≈ß°√≥å ¡À“«‘ ∑¬“≈— ¬ °∑¡. ÒÛÛ

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=