สำนักราชบัณฑิตยสภา

«“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π »‘ √‘ ®— π∑√å ∑Õߪ√–‡ √‘ ∞, ¡“π‘ ® ∑Õߪ√–‡ √‘ ∞ 815 ªï ∑’Ë ÛÚ ©∫— ∫∑’Ë Ù µ.§.-∏.§. Úıı ‰Œ‚¥√‡®π : ‡™◊È Õ‡æ≈‘ ß ”À√— ∫Õ𓧵 »‘ √‘ ®— π∑√å ∑Õߪ√–‡ √‘ ∞ ¿“§’ ¡“™‘ ° ”π— °«‘ ∑¬“»“ µ√å √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ¡“π‘ ® ∑Õߪ√–‡ √‘ ∞* * §≥–«‘ »«°√√¡»“ µ√å ®ÿ Ó≈ß°√≥å ¡À“«‘ ∑¬“≈— ¬ ∫∑§— ¥¬à Õ ®“°§«“¡®”°— ¥¢Õ߇™◊È Õ‡æ≈‘ ßøÕ ´‘ ≈∑’Ë ¡’ Õ¬Ÿà √«¡∑—È ß§«“¡µâ Õß°“√‡™◊È Õ‡æ≈‘ ß∑’Ë ‡æ‘Ë ¡¢÷È πµ≈Õ¥‡«≈“ ∑”„Àâ ‡°‘ ¥ªí ≠À“¿“«–‚≈°√â Õπ𔉪 Ÿà §«“¡µâ Õß°“√„π°“√· «ßÀ“æ≈— ßß“π –Õ“¥ ”À√— ∫°“√æ— ≤π“∑’Ë ¬—Ë ß¬◊ π¥â “π ‘Ë ß ·«¥≈â Õ¡ ‚¥¬∑’Ë ¬— ß “¡“√∂µÕ∫ πÕßµà Õ°“√º≈‘ µµà “ßÊ ∑’Ë ®”‡ªì π ”À√— ∫¡πÿ …¬å ‰Œ‚¥√‡®π‡ªì π‡™◊È Õ‡æ≈‘ ß∑’Ë “¡“√∂„Àâ æ≈— ßß“π –Õ“¥‡ªì π¡‘ µ√°— ∫ ‘Ë ß·«¥≈â Õ¡·µà °à Õπ∑’Ë ‰Œ‚¥√‡®π®–¡’ ∫∑∫“∑ ”§— ≠„π¥â “πæ≈— ßß“π®”‡ªì π µâ Õß¡’ °“√æ— ≤π“Õÿ ª°√≥å „π°“√º≈‘ µ°“√‡°Á ∫·≈–°“√¢π à ߉Œ‚¥√‡®π §” ”§— ≠ : ‰Œ‚¥√‡®π, æ≈— ßß“π –Õ“¥, ‡™◊È Õ‡æ≈‘ ß∑“߇≈◊ Õ° Ò. §«“¡π” ªí ® ®ÿ ∫— π° “ √ ¥” √ ß ™’ «‘ µ¢Õ ß ¡πÿ …¬å ®”‡ªì πµâ Õßæ÷Ë ßæ“æ≈— ßß“π„π °“√º≈‘ µ ‘ π§â “ ”À√— ∫Õÿ ª‚¿§·≈– ∫√‘ ‚¿§ °“√§¡π“§¡¢π à ß °“√ ª√–°Õ∫∏ÿ √°‘ ® œ≈œ æ≈— ßß“π∑’Ë „™â à «π„À≠à ‰¥â ®“°‡™◊È Õ‡æ≈‘ ßøÕ ´‘ ≈ (fossil fuel) Õ— π‰¥â ·°à πÈ ”¡— π ·°ä ∏√√¡™“µ‘ ∂à “πÀ‘ 𠇙◊È Õ‡æ≈‘ ߇À≈à “ π’È πÕ°®“°®–¡’ Õ¬Ÿà ®”°— ¥·≈â « °“√ ‡ª≈’Ë ¬π√Ÿ ª‡™◊È Õ‡æ≈‘ ߇À≈à “π’È ‰ª‡ªì π æ≈— ßß“π¬— ßª≈à Õ¬·°ä ‡√◊ Õπ°√–®° à ߺ≈„Àâ ‡°‘ ¥°“√‡ª≈’Ë ¬π·ª≈ß¿“«– ¿Ÿ ¡‘ Õ“°“»¢Õß‚≈° ‚¥¬∑’Ë §π‡√“µâ Õß¡’ æ≈— ßß“π‡æ◊Ë Õ „™â ª√–‚¬™πå ∑“ߥ⠓π‡»√…∞°‘ ®·≈– §«“¡ –¥«° ∫“¬„π°“√¥”√ß™’ æ °“√· «ßÀ“‡™◊È Õ‡æ≈‘ ß„À¡à ‡æ◊Ë Õ∑¥ ·∑π‡™◊È Õ‡æ≈‘ ßøÕ ´‘ ≈∑’Ë °”≈— ß®– À¡¥‰ª‚¥¬‰¡à ª≈à Õ¬·°ä ‡√◊ Õπ°√–®° ®÷ ߇ªì π ‘Ë ß®”‡ªì π ‰Œ‚¥√‡®π‡ªì π‡™◊È Õ ‡æ≈‘ ß™π‘ ¥Àπ÷Ë ß∑’Ë “¡“√∂µÕ∫ πÕß §«“¡µâ Õß°“√æ≈— ßß“π„πÕ𓧵 ¢Õß¡πÿ …¬å ‰¥â ·µà °“√º≈‘ µ·≈–„™â ß“π ‰Œ‚¥√‡®π¬— ß®”‡ªì πµâ Õß¡’ °“√«‘ ®— ¬ ·≈–æ— ≤π“„π¥â “πµà “ß Ê °à Õπ®– “¡“√∂π”¡“„™â „π™’ «‘ µª√–®”«— 𠉥â

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=