สำนักราชบัณฑิตยสภา

เปี่ยมศั กดิ์ เมนะเศวต และ สั นทั ด ศิ ริ อนั นต์ไพบูลย์ วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๑ ม.ค.-มี.ค. ๒๕๕๕ 79 Abstract Water and Global Warming Piamsak Menasveta Fellow of the Academy of Science, The Royal Institute Suntud Sirianuntapiboon 1 Professor, Department of Environmental Technology, School of Energy Environment and Materials King Mongkut’s University of Technology Thonburi Global warming is the change of climate in which the average tem- perature of the earth’s near-surface air and ocean rises due to absorption and emission of radiation from greenhouse gases (GHGs). It causes sea levels to rise due to wide- spread melting of snow, glacial and icebergs. Furthermore extreme changes of global temperature will enhance more severe storms, resulting in the erosions in coastal zone worldwide. Global warming is caused by an increase in GHGs primarily consisting of CO2, CH4, NO2, and water vapor in the Earth’s atmosphere. Unbalance of GHGs is due to human activities, especially burning of fossil fuels and accelerating decomposition of organic materials for growing crops. Therefore, an increase in global temperature will significantly impact ecosystems, economics and health in the future. Key words: Greenhouse gas: GHGs, Global warming, Sea level

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=