สำนักราชบัณฑิตยสภา

ในพุทธศักราช ๒๕๕๕ นี้ ราชบัณฑิตยสถานได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดท� ำ วารสาร ราชบัณฑิตยสถาน ใหม่ทั้งในด้านรูปเล่มและเนื้อหา วารสารแต่ละเล่มจะแยกท� ำเป็นของส� ำนัก แต่ละส� ำนัก คือ ส� ำนักวิทยาศาสตร์ ส� ำนักศิลปกรรม และส� ำนักธรรมศาสตร์และการเมือง โดย เน้นให้มีบทความที่เขียนขึ้นจากความรู้ความเชี่ยวชาญของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกของส� ำนัก ที่รับผิดชอบเป็นหลัก วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๑ นี้ ส� ำนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้จัดท� ำ เนื้อหาประกอบด้วยบทความของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกของส� ำนักวิทยาศาสตร์เอง รวม ทั้งบทความของบุคคลภายนอกที่คณะบรรณาธิการได้กลั่นกรองแล้ว บทความทั้งหมดมีจ� ำนวน ๒๒ เรื่อง เช่น เรื่อง ๔๐ ปีมาแล้ว ถ้าไม่มีโครงการหลวง อะไรจะเกิดขึ้นบนพื้นที่สูงของ ประเทศไทย เรื่อง สถานการณ์โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ทั่วโลกหลังอุบัติภัยฟุกุชิมะ เรื่อง น�้ ำกับภาวะโลกร้อน เรื่อง การจัดการทรัพยากรน�้ ำของภาครัฐ เรื่อง ๑๕๐ ปี ทฤษฎี วิวัฒนาการของชาลส์ ดาร์วิน เรื่อง จันทรุปราคาเต็มดวง ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง ไวรัสตับอักเสบในแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย คณะบรรณาธิการจัดท� ำวารสารราชบัณฑิตยสถานได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง ปรับปรุงวารสารราชบัณฑิตยสถานให้มีรูปลักษณ์และคุณภาพดีขึ้นตามล� ำดับ เพื่อให้เป็น วารสารทางวิชาการที่ได้มาตรฐานสากล หากท่านผู้อ่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใด ๆ กรุณาแจ้งให้คณะบรรณาธิการทราบด้วยจักขอบคุณยิ่ง เพื่อจะได้น� ำมาปรับปรุงวารสาร ราชบัณฑิตยสถานฉบับต่อ ๆ ไป. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.มงคล เดชนครินทร์ ราชบัณฑิต ประธานคณะบรรณาธิการ ประธานคณะบรรณาธิการ

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=