สำนักราชบัณฑิตยสภา

สถานการณ์โรงไฟฟ้าพลั งงานนิ วเคลี ยร์ทั่ วโลก หลั งอุบั ติ ภั ยฟุกุชิ มะ The Journal of the Royal Institute of Thailand Vol. 37 No. 1 Jan.-Mar. 2012 62 บทความนี้ ผู้นิพนธ์จะน� ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก หลังจากที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่เมืองฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับความเสียหายและเกิดการรั่วไหล ของกัมมันตภาพรังสี ในระหว่างที่เกิดธรณีพิบัติภัยสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยจ� ำนวนโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศต่าง ๆ และรายชื่อประเทศที่แสดง เจตนาว่าจะด� ำเนินโครงการพลังงานนิวเคลียร์ต่อไปหรือจะยกเลิกโครงการ (King 2011: 38) จ� ำนวนโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศต่าง ๆ รายชื่อของบรรดาประเทศที่มีโครงการพลังงานนิวเคลียร์ พร้อมทั้งจ� ำนวนโรงไฟฟ้าพลังงาน นิวเคลียร์ที่ใช้งานอยู่แล้ว ที่ก� ำลังก่อสร้าง และก� ำหนดว่าจะก่อสร้างเพิ่ม มีแสดงไว้ในตารางที่ ๑ สหราชอาณาจักร ๑๘ ๐ ๑๓ ฝรั่งเศส ๕๘ ๑ ๒ สเปน ๘ ๐ ๐ เบลเยียม ๗ ๐ ๐ เนเธอร์แลนด์ ๑ ๐ ๑ สวิตเซอร์แลนด์ ๕ ๐ ๐ เยอรมนี ๑๗ ๐ ๐ สาธารณรัฐเช็ก ๖ ๐ ๓ สโลวีเนีย ๑ ๐ ๑ โปแลนด์ ๐ ๐ ๖ สโลวาเกีย ๔ ๒ ๑ ฮังการี ๔ ๐ ๒ โรมาเนีย ๒ ๐ ๓ ตารางที่ ๑ ประเทศต่าง ๆ ที่มีโครงการพลังงานนิวเคลียร์ (King 2011: 38) ประเทศ จ� ำนวนโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ใช้งานอยู่แล้ว ก� ำลังก่อสร้าง จะก่อสร้างเพิ่ม

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=