สำนักราชบัณฑิตยสภา

สุขสันต์ หอพิ บูลสุข และคณะ วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปี่ที่ ๓๗ ฉบับที่ ๑ ม.ค.-มี.ค. ๒๕๕๕ 59 เอกสารอ้างอิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (๒๕๕๓) การศึกษาศักยภาพและพัฒนาพลังน�้ ำขนาดเล็กเพื่อการผลิตไฟฟ้า ในพื้นที่ลุ่มน�้ ำมูล. รายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอส� ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. Kosa, P., Kulworawanichpong, T., Srivoramas, R., Chinkulkijniwat, A., Horpibulsuk, S., and Teaumroong, N. (2011), “The potential micro-hydropower projects in Nakhon Ratchasima province, Thailand”, Renewable Energy, Vol.36, No.3, pp.1133-1137. Chow, V.T. (1969), Open Channel Hydraulics, McGrawhill Book Company, USA. Abstract The Feasibility Study of Hydropower in Wang-Mee, Wang Namkeaw, Nakhon Ratchasima Suksan Horpibulsuk et al School of Civil Engineering, Suranaree University of Technology According to the project entitled “Evaluation of potential and Mun river hydrobasin development plan” supported by NRCT 2008, Wang-Mee Tumbon Administration Organization, Wang Namkeaw, Nakhon ratchasima was selected as an appropriate site for establishing the micro hydropower project. The capability of electricity generation was approximately 10 kW with annual power generation about 0.506 MWh. Under reservoir head of 2.82 m. with transmission line about 95 m the investment cost was evaluated as 7.67 Million Bath. The income from electricity would be about 0.25 Mil- lion Baht/year (34.5 Baht/kWh.). Moreover, the collaboration between researchers and Tumbon Administration Organization (TAO) has also been established as signed by both parties in the memorandum of understanding. Ten percent of investment cost will be provided from TAO. Key words: Wang-mee Tumbon Administration Organization, micro hydropower plant

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=