สำนักราชบัณฑิตยสภา

สุขสันต์ หอพิ บูลสุข และคณะ วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปี่ที่ ๓๗ ฉบับที่ ๑ ม.ค.-มี.ค. ๒๕๕๕ 51 การศึกษาความเป็นไปได้ของการสร้าง โรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน�้ ำที่ต� ำบลวังหมี อ� ำเภอวังน�้ ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ๑ อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ ๑ ปรียาพร โกษา ๑ วรชรภูมิ เบญจโอฬาร ๑ พงษ์ชัย จิตตะมัย ๒ ธนัดชัย กุลวราวานิชพงษ์ ๓ ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ ๔ ณภัทร น้อยน�้ ำใส ๕ และหนึ่ง เตียอ� ำรุง ๖ บทคัดย่อ องค์การบริหารส่วนต� ำบลวังหมี อ� ำเภอวังน�้ ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จัดเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพใน การจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังน�้ ำ เนื่องจากกรมชลประทานมีโครงการก่อสร้างฝายคลองไผ่ท� ำให้ลดต้นทุน ค่าก่อสร้างฝาย น�้ ำจากฝายจะถูกผันมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังน�้ ำที่ออกแบบอยู่ ใกล้กับฝาย เพื่อลดความยาวท่อส่งน�้ ำ (มีความยาวเพียง ๙๕ เมตร) เนื่องจากข้อจ� ำกัดด้านพื้นที่และ ความสูงสันฝาย เฮดน�้ ำที่ใช้ในการค� ำนวณกระแสไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ ๒.๘๒ เมตร อัตราการไหลที่ไหล เข้าสู่กังหันเท่ากับ ๐.๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าเท่ากับ ๑๐ กิโลวัตต์ (พลังงานไฟฟ้าเท่ากับ ๐.๕๐๖ ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทั้งโครงการ (ไม่รวมค่าก่อสร้างฝาย) ประมาณ ๗.๖๗ ล้านบาท เมื่อคิดราคาขายไฟฟ้าเท่ากับ ๔.๕ บาทต่อกิโล วัตต์ชั่วโมง จะสามารถขายไฟฟ้าได้ประมาณ ๐.๒๕ ล้านบาทต่อปี เมื่อพิจารณาความคุ้มทุนในการ ลงทุนขององค์การบริหารส่วนต� ำบลวังหมี ซึ่งจะลงทุนร้อยละ ๑๐ ของมูลค่าก่อสร้าง โครงการนี้จึง มีความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจและสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน ต่อไป ค� ำส� ำคัญ : องค์การบริหารส่วนต� ำบลวังหมี, โรงไฟฟ้าพลังน�้ ำขนาดเล็ก ๑ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ส� ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ๒ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ส� ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ๓ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส� ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ๔ ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน�้ ำ คณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๕ ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ๑. บทน� ำ จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ มีพื้นที่ ๒๐,๔๙๔ ตารางกิโลเมตร จังหวัดใกล้เคียงประกอบด้วยชัยภูมิ ขอนแก่น บุรีรัมย์ สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก สระบุรี และลพบุรี จังหวัดนครราชสีมาตั้งอยู่ทางตะวันตกของที่ราบสูงโคราช และครอบคลุม อุทยานแห่งชาติถึง ๒ แห่ง ได้แก่ เขาใหญ่ (ทางทิศตะวันตก) และทับลาน (ทางทิศใต้) นอกจากนี้ ยังมี โครงการการจัดการน�้ ำถึง ๓๔๐ แห่ง ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมชลประทาน

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=