สำนักราชบัณฑิตยสภา

The Journal of the Royal Institute of Thailand ประธานคณะบรรณาธิการแถลง การจัดการทรัพยากรน�้ ำของภาครัฐ ๑ ศิริพงศ์ หังษพฤกษ์ การจัดการทรัพยากรน�้ ำกับกฎหมายป่าไม้ ๑๓ ธนพร สุปริยศิลป์ การจัดการเขื่อนพลังน�้ ำขนาดเล็ก ๒๓ ภัสสร เวียงเกตุ ไฟฟ้าพลังน�้ ำ : ผลพลอยได้จากเขื่อนชลประทาน ๓๓ สมภพ สุจริต การใช้ระบบภูมิสารสนเทศและการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ ๔๓ เพื่อการประเมินศักยภาพลุ่มน�้ ำชีในการผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยพลังน�้ ำขนาดเล็กมาก ปริญญา จินดาประเสริฐ กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ วินัย ศรีอัมพร ศุภชัย ปทุมนากูล สินี ช่วงฉ�่ ำ ดิรก สาระวดี สุดารัตน์ ค� ำปลิว การศึกษาความเป็นไปได้ของการสร้างโรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน�้ ำที่ต� ำบลวังหมี ๕๑ อ� ำเภอวังน�้ ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา สุขสันติ์ หอพิบูลสุข อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ ปรียาพร โกษา วรชรภูมิ เบญจโอฬาร พงษ์ชัย จิตตะมัย ธนัดชัย กุลวราวานิชพงษ์ ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๕ ส� ำนักวิทยาศาสตร์ Volume 37 Number 1 January-March 2012 The Academy of Science วารสารราชบัณฑิตยสถาน

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=