สำนักราชบัณฑิตยสภา

การจั ดการเขื่ อนพลั งน�้ ำขนาดเล็ ก 32 The Journal of the Royal Institute of Thailand Vol. 37 No. 1 Jan.-Mar. 2012 พลังงานทดแทนจากเทคโนโลยีชนิดอื่น จึงควรที่จะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงพลังงานได้ พิจารณาประเด็นที่ส� ำคัญ ดังนี้ ๖.๑ ทบทวนมาตรการให้ส่วนเพิ่มค่าไฟฟ้า (adder) กับการผลิตไฟฟ้าจากพลังน�้ ำขนาดเล็กให้มี ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันกระทรวงพลังงานได้สนับสนุนสร้างแรงจูงใจโดยการก� ำหนด นโยบายให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (adder) กับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะ adder ส� ำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน�้ ำขนาดเล็กมากที่มีก� ำลังผลิตไม่เกิน ๕๐ กิโลวัตต์ หน่วย ละ ๑.๕๐ บาท และก� ำลังผลิต ๕๐-๒๐๐ กิโลวัตต์ หน่วยละ ๐.๘๐ บาท เป็นเวลา ๗ ปี ซึ่งในปัจจุบัน ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดได้รับ adder ตามมาตรการดังกล่าว เนื่องจากก� ำหนดก� ำลังผลิตที่จะได้รับไว้ ค่อนข้างต�่ ำ และการขออนุญาตใช้พลังน�้ ำมาผลิตไฟฟ้าโดยเอกชนไม่สามารถที่จะด� ำเนินการได้โดยง่าย เหมือนการใช้พลังงานหมุนเวียนชนิดอื่น ๆ ๖.๒ รัฐบาลควรตั้งงบประมาณสมทบค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหน่วยงานของรัฐที่สามารถด� ำเนิน การผลิตไฟฟ้าจากพลังน�้ ำขนาดเล็กมากได้ เช่น พพ. กฟภ. หรือองค์การบริหารงานส่วนท้องถิ่น ในการ พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน�้ ำขนาดเล็กมากในแต่ละท้องถิ่นที่มีศัยภาพ ตามที่ได้มีการศึกษาและวิจัยโดยหน่วย งานการไฟฟ้าหรือส� ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ไว้แล้ว ๖.๓ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปในชุมชนที่มีศักยภาพในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน�้ ำขนาดเล็ด มากสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาไฟฟ้าจากพลังน�้ ำขนาดเล็กให้กับประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้ เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือในการด� ำเนินการ และมุ่งให้ความส� ำคัญกับการเปิดโอกาสให้ชุมชน ท้องถิ่นบริเวณพื้นที่โครงการได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลและให้ความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาโครงการ ไฟฟ้าพลังน�้ ำขนาดเล็กมากที่จะด� ำเนินการในอนาคต ซึ่งจะช่วยลดแรงต้านทานจากภายนอก และที่จะเกิด ข้อขัดแย้งระหว่างหน่วยงานรัฐที่จะพัฒนาโครงการฯ กับชุมชน ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาโครงการฯ ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด. เอกสารอ้างอิง กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน. โครงการไฟฟ้าพลังน�้ ำขนาดเล็ก, ๒๕๔๑. . เอกสารประกอบการบรรยายการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการ โครงการไฟฟ้าพลังน�้ ำขนาดเล็ก และโครงการระดับหมู่บ้าน, ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค. ความเป็นมาของโครงการพลังน�้ ำขนาดเล็ก กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, ๒๕๒๔. . แผนพัฒนาพลังงานทดแทน โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน�้ ำขนาดเล็กมาก, ๒๕๕๒. ส� ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. โครงการศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังน�้ ำขนาดเล็กมาก, ๒๕๔๙-๒๕๕๓.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=