สำนักราชบัณฑิตยสภา

วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๑ ม.ค.-มี.ค. ๒๕๕๕ 25 ภั สสร เวี ยงเกตุ โรงไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเพื่อผลิตไฟฟ้าโดยการบังคับทิศทางการไหลของน�้ ำจากแหล่งน�้ ำ เล็ก ๆ เช่น ล� ำห้วย ล� ำธาร ฝาย ให้มารวมตัวกันและไหลผ่านท่อหรือรางน�้ ำที่จัดท� ำไว้ และใช้แรงดันของน�้ ำ ซึ่งตกจากต� ำแหน่งที่สูงมาหมุนกังหันซึ่งต่อกับแกนหมุนของเครื่องก� ำเนิดไฟฟ้า ๒.๒.๒ โรงไฟฟ้าพลังงานน�้ ำแบบมีอ่างเก็บน�้ ำ (storage regulation development) โรงไฟฟ้าที่ท� ำหน้าที่ผลิตไฟฟ้า โดยการใช้พลังงานน�้ ำที่มีอยู่ ซึ่งอาจเป็นแหล่ง ธรรมชาติหรือเกิดจากการสร้างขึ้นมาเองในลักษณะของเขื่อน ซึ่งน�้ ำที่มีอยู่ในอ่างหรือเขื่อนจะมีปริมาณ มากพอที่จะถูกปล่อยออกมาเพื่อผลิตไฟฟ้าได้ตลอดเวลา ในประเทศไทยโรงไฟฟ้าแบบนี้ถูกใช้เป็นหลัก ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพราะเป็นระบบที่มีความมั่นคงในการผลิตและจ่ายไฟสูง ๓. โครงการไฟฟ้าพลังน�้ ำขนาดเล็กที่ด� ำเนินการแล้วในปัจจุบัน ๓.๑ ปี ๒๕๐๗ ส� ำนักงานพลังงานแห่งชาติซึ่งปัจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้เริ่มด� ำเนินการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน�้ ำขนาดเล็ก โดยเป็นการสร้าง

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=