สำนักราชบัณฑิตยสภา

สุทั ศน์ ยกส้าน วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๑ ม.ค.-มี.ค. ๒๕๕๕ 169 Abstract Superconductivity Suthat Yoksan Associate Fellow of the Academy of Science, The Royal Institute, Thailand One hundred years ago, a Dutch physicist named Heike Kamerlingh Onnes discovered that certain metals completely lose their electrical resistance when cooled to within a few degrees of absolute zero. The effect was named superconductivity. It took 46 years to figure out how superconductivity occurred and how to make it useful. Since 1986 many new superconductors were discovered; physicists then came to realize that we understand the phenomenon far less well. Even though we are yet to find a theory to account for the high temperature supercon - ductivity, superconductors are already used in applications as diverse as seeing inside the human body and discovering particles which will explain the origin of mass. Key words: Superconductivity, Low temperature superconductor, High temperature superconductor

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=