สำนักราชบัณฑิตยสภา

ยง ภู่วรวรรณ และคณะ วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๑ ม.ค.-มี.ค. ๒๕๕๕ 149 ไวรัสตับอักเสบในแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย* ยง ภู่วรวรรณ ภาคีสมาชิก ส� ำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน ภัทรธิดา สงวนหมู่ ศรัณย์ธร อัครธ� ำรงสิน กิตติยศ ภู่วรวรรณ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บทคัดย่อ ถึงแม้ว่าการศึกษาเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบเอ บี และ ซี มีอยู่เป็นจ� ำนวนมาก และมีการ ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติมากมาย แต่การศึกษาเกี่ยวกับความชุกและลักษณะทางพันธุกรรม ของไวรัส ที่เป็นข้อมูลที่ทันสมัยและลงรายละเอียดของไวรัสตับอักเสบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ยังคงมีน้อย ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาท� ำงานและพ� ำนักอาศัยอยู่ใน ประเทศไทยเป็นจ� ำนวนมาก แรงงานเหล่านี้นอกจากจะเข้ามาเป็นแรงงานในการพัฒนาประเทศใน ด้านต่าง ๆ แล้ว ยังน� ำพาโรคต่าง ๆ รวมไปถึงโรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัสเข้ามาด้วย จากการศึกษาที่ ผ่านมาพบว่า ประชากรแรงงานต่างด้าวเกือบทั้งหมดเคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ และมีภูมิต้านทาน แล้ว การเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบีสูงมากในกลุ่มแรงงานต่างด้าว คือ ร้อยละ ๙.๗ ในแรงงานพม่า ๑๐.๘ ในแรงงานกัมพูชา และ ๖.๙ ในแรงงานชาวลาว ส่วนไวรัสตับอักเสบซีพบได้ประมาณร้อยละ ๑.๘ ในแรงงานพม่าและร้อยละ ๒.๓ ในแรงงานกัมพูชา โรคไวรัสตับอักเสบเอ และบีในประเทศไทย สามารถควบคุมได้เป็นอย่างดี แต่การเข้ามาของแรงงานต่างด้าวเหล่านี้อาจท� ำให้เกิดการระบาดของ โรคอุบัติขึ้นอีก ค� ำส� ำคัญ : ไรวัสตับอักเสบเอ, ไวรัสตับอักเสบบี, ไวรัสตับอักเสบซี, แรงงานต่างด้าว * ปรับปรุงจากการบรรยายในส� ำนักวิทยาศาสตร์ ค� ำน� ำ ประเทศไทยเป็นประเทศก� ำลังพัฒนา จึงมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ แรงงานต่างด้าวเป็นแรงงานที่มีราคาถูกซึ่งตอบสนองความต้องการ ของนายจ้างได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้มีแรงงานต่างด้าวทั้งประเภทถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย หลั่งไหลเข้ามาในประเทศเป็นจ� ำนวนมาก จากรายงานของส� ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหา งาน กระทรวงแรงงาน ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ พบว่า จ� ำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท� ำงาน คงเหลือทั่วราชอาณาจักรมีจ� ำนวนทั้งสิ้นถึง ๑,๘๖๑,๖๓๙ คน โดยแบ่งเป็นเข้าเมืองถูกกฎหมาย จ� ำนวน

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=