สำนักราชบัณฑิตยสภา

วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๕ อ็องเดร มาลโร กับโลกศิลปะ * จินตนา ด� ำรงค์เลิศ ภาคีสมาชิก ส� ำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน บทคัดย่อ อ็องเดร มาลโร (André Malraux) เป็นนักเขียนชาวฝรั่งเศส มีชีวิตอยู่ระหว่าง ค.ศ. ๑๙๐๑-๑๙๗๖ (พ.ศ. ๒๔๔๔-๒๕๑๙) เขาได้ผ่านเหตุการณ์สงครามโลกมาทั้ง ๒ ครั้ง ได้เข้า ร่วมต่อสู้เผด็จการฟาสซิสต์ในสเปนและการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยอาณานิคมในอินโดจีน มาลโรสนใจ ในประวัติและผลงานด้านศิลปะทั่วโลก ผลงานเกี่ยวกับศิลปะเล่มส� ำคัญของเขาได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ระหว่าง ค.ศ. ๑๙๔๗ ถึง ๑๙๗๔ (พ.ศ. ๒๔๙๐-๒๕๑๗) มาลโรเห็นว่าศิลปินต้องมีเสรีภาพเต็มที่ในการแสดงออก โดยผู้มีอ� ำนาจในรัฐไม่ควรบังคับให้ศิลปิน ต้องผลิตผลงานตามค� ำสั่งผู้น� ำของรัฐ นอกจากนี้ศิลปินยังควรแสดงให้เห็นความส� ำคัญของมนุษย์ อีกด้วย อันเป็นแนวคิดแบบมนุษยนิยม มาลโรกล่าวว่าศิลปินมองสิ่งรอบตัวด้วยสายตาที่ต่างจากคนทั่วไป ศิลปินถือก� ำเนิดมา จากความขัดแย้ง ซึ่งท� ำให้เขาสร้างสรรค์ศิลปะรูปแบบใหม่ ศิลปะจึงเป็นค� ำสัญญาของความยิ่งใหญ่ และความเป็นอมตะของมนุษย์ ค� ำส� ำคัญ : อ็องเดร มาลโร, ศิลปะ, มนุษยนิยม * ปรับปรุงจากการบรรยายทางวิชาการในที่ประชุมส� ำนักศิลปกรรม เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อ็องเดร มาลโร (André Malraux) เป็นนักเขียนชาวฝรั่งเศส เกิดเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๔ และถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๙ รวมอายุได้ ๗๕ ปี ในช่วงที่มีชีวิตยืนยาว เกือบศตวรรษ เขาได้ผ่านเหตุการณ์ส� ำคัญต่าง ๆ มาหลากหลาย เช่น สงครามโลกทั้ง ๒ ครั้ง สงครามต่อต้าน เผด็จการฟาสซิสต์ในประเทศสเปน ฯลฯ งานเขียนช่วงแรกของเขาเกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของเขา ในโลกตะวันออก อันได้แก่ ประเทศจีนและประเทศในอินโดจีนฝรั่งเศส ต่อมาเขาได้เป็นผู้ก่อตั้งกระทรวง วัฒนธรรมและเข้าด� ำรงต� ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในสมัยที่นายพลชาร์ล เดอ โกล (Charles de Gaulle) เป็นประธานาธิบดี งานเขียนของเขาในช่วงหลังเป็นงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะของโลก และบทวิจารณ์ผลงานศิลปกรรมชิ้นส� ำคัญ ๆ ของโลก มาลโรคิดว่าศิลปินเท่านั้นที่จะมีชีวิต ชั่วนิรันดรได้ โดยสร้างสรรค์ผลงานงานศิลปะอมตะขึ้นมา ดังเช่น ไมเคิล แองเจลโล, เลโอนาร์โด ดา วินซี

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=