สำนักราชบัณฑิตยสภา

เครื่ องมื อเปลี่ ยน ภาษาเปลี่ ยน 82 The Journal of the Royal Institute of Thailand Vol. 37 No. 2 April-June 2012 การที่ผู้เรียนภาษาไทยสามารถออกเสียงสั้นยาวได้ถูกต้องนั้นเป็นเพราะความเคยชิน ทั้งจากที่ได้ รับการสั่งสอนมาและจากภาษาที่ได้ยินทุกวัน มิใช่เพราะรูปที่ปรากฏ จึงถือได้ว่าเครื่องมือชนิดนี้ได้เข้ามา เปลี่ยนรูปการเขียนของภาษาไทย และท� ำให้ผู้เรียนต้องอาศัยความเคยชินมากกว่าอาศัยกฎเกณฑ์ โทรเลข เครื่องมือชนิดใหม่ที่เข้ามีมาอิทธิพลต่อภาษาไทยก็คือ โทรเลข โทรเลขเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ใช้แม่เหล็กไฟฟ้า ผู้ประดิษฐ์คือ แซมมวล มอร์ส (Samuel Morse) ชาวอเมริกัน โดยได้คิดรหัสโทรเลขเป็นจุดและขีดเพื่อใช้ในการส่งข้อความจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง หลักการท� ำงานของโทรเลขก็คือ เมื่อกดคันเคาะของเครื่องส่งจะเกิดวงจรปิด กระแสไฟฟ้าท� ำให้ เกิดอ� ำนาจแม่เหล็กรอบขดลวดในเครื่องรับ อ� ำนาจแม่เหล็กจะดูดแม่เหล็กมากระทบแกนเหล็ก ท� ำให้เกิด เสียงจังหวะเดียวกับที่กดคันเคาะ โดยเคาะให้เกิดเสียงเป็นรหัส จึงต้องมีการแปลสัญญาณโทรเลขเป็น สัญญาณข้อความ เช่น ._ = A _... = B _._. = C เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๑๒ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ชาวอังกฤษ ๒ คน ได้จัดตั้งบริษัทก่อสร้างและบ� ำรุงรักษาทางโทรเลขภายในราชอาณาจักร แต่การ ด� ำเนินงานของบุคคลทั้งสองล้มเหลว ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๑๘ รัฐบาลไทยจึงได้ด� ำเนินการเอง โดยมอบ หมายให้กรมกลาโหม สร้างทางสายโทรเลขสายแรก จากกรุงเทพฯ ไปปากน�้ ำ (จังหวัดสมุทรปราการ) และ วางสายเคเบิลโทรเลขใต้น�้ ำต่อออกไปถึงกระโจมไฟนอกสันดอนปากแม่น�้ ำเจ้าพระยา รวมระยะทางยาว ๔๕ กิโลเมตร จากนั้นก็ได้มีการขยายการวางสายต่อไปจนสามารถเชื่อมต่อไปยังกัมพูชา พม่า ปีนัง และ สิงคโปร์ อีกร้อยกว่าปีต่อมา บริษัท กสท. โทรคมนาคม ได้ยกเลิกบริการโทรเลขตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เพราะเทคโนโลยีได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว ท� ำให้เกิดบริการโทรคมนาคมและบริการไปรษณีย์ ที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการมากมายหลายประเภท เสงี่ยม เผ่าทองศุข ได้กล่าวไว้ในเรื่อง “กิจการโทรเลขในประเทศไทย” ว่า เนื่องจากรหัสสัญญาณ มอร์สเป็นตัวแทนของอักษรโรมัน ดังนั้นในสมัยแรกหากประสงค์จะส่งข้อความเป็นภาษาไทยก็ต้องเขียน ภาษาไทยด้วยอักษรโรมัน เช่น จะส่งข้อความว่า “ฉันไปไม่ได้” ก็ต้องเขียนเป็น “CHAN PAI MAI DAI” ท� ำให้อ่านเข้าใจยาก เพราะค� ำ MAI อาจอ่านเป็น “ไม ไม่ ไม้ ไหม ใหม่ ใหม้ หรือ หม้าย” ก็ได้

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=