สำนักราชบัณฑิตยสภา

275 มงคล เดชนคริ นทร์ วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๕ เอกสารอ้างอิง Buddhadāsa. 1971. Toward the Truth. Edit. Donald K. Swearer. Philadelphia: Westminster Press; pp. 56-86, 88-89. Buddhadāsa. 1974. Two Kinds of Language. Trans. Ariyananda Bhikkhu. Bangkok: n.p.; p. 1. แจ็กสัน, ปิเตอร์ เอ. “พุทธทาสภิกขุ พุทธศาสนานิกายเถรวาท และการปฏิรูปของนักนวสมัยนิยม ในประเทศไทย”. วารสารราชบัณฑิตยสถาน. มงคล เดชนครินทร์ (ผู้แปล). กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน ๓๑:๔ (๒๕๔๙) : ๑๐๒๕-๑๐๔๙. ราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๔๖. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์ พับลิเคชั่นส์; หน้า ๕๘๓, ๙๓๘. วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา. ๒๕๕๔. พุทธประวัติเล่ม ๑. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย; หน้า ก-ค, ๑๕-๔๖, ๑๐๔-๑๐๖.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=