สำนักราชบัณฑิตยสภา

วารสารราชบัณฑิตยสถาน วารสารราย ๓ เดือน ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา บริสุทธิ์ นายกราชบัณฑิตยสถาน รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ประธานส� ำนักศิลปกรรม คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ราชบัณฑิต ประธานคณะบรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ด� ำรงค์เลิศ ภาคีสมาชิก คณะบรรณาธิการ ศาสตราจารย์เดชา บุญค�้ ำ ภาคีสมาชิก ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ ภาคีสมาชิก ดร.ไพโรจน์ ทองค� ำสุก ภาคีสมาชิก ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ภาคีสมาชิก นายวินัย ภู่ระหงษ์ ภาคีสมาชิก ศาสตราจารย์ ดร.สันติ เล็กสุขุม ภาคีสมาชิก นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน นางสาวลัดดา วรลัคนากุล นักวรรณศิลป์ช� ำนาญการ นางสาวนันทนา แสนสุข เจ้าพนักงานธุรการช� ำนาญงาน กองบรรณาธิการ นางสาวศิริพร อินทรเชียรศิริ ผู้อ� ำนวยการกองศิลปกรรม นางชวนพิศ เชาวน์สกุล นักวรรณศิลป์ช� ำนาญการ นางสาวพัชนะ บุญประดิษฐ์ นักวรรณศิลป์ช� ำนาญการ นางพรทิพย์ เดชทิพย์ประภาพ นักวรรณศิลป์ช� ำนาญการ นางสาวศยามล แสงมณี นักวรรณศิลป์ปฏิบัติการ นางสาววรรณทนา ปิติเขตร นักวรรณศิลป์ปฏิบัติการ ผู้จัดการ นางนัยนา วราอัศวปติ เลขานุการกรม

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=