สำนักราชบัณฑิตยสภา

The Journal of the Royal Institute of Thailand Vol. 37 No. 2 April-June 2012 2:D3 @ =L E Ċ +< E-8 :+#ą 5 9 !#ď 3: !QM : ĉ /)D)? 5 +8*8*:/ Ģ "+< " :+/: E$!(A )< 9 0!č !: G3 ĉ E-8 -H :+$9 D)? 5 ïìÙĆ é÷Š Ă ÿćđĀêč îĞĚ ćìŠ üöđöČ ĂÜìĊę Ēìš Ýøĉ ÜđÖĉ éÝćÖÖćø×÷ć÷đöČ ĂÜĔîìĊę úč Š öÝîđÖĉ î×Ċ éÙüćöÿćöćøëĔîÖćø øĂÜøĆ ïêćöíøøößćêĉ ×ĂÜóČĚ îìĊę üĉ íĊ ðŜ ĂÜÖĆ îìĊę ÷Ćę Ü÷Č îĕéš ĒÖŠ ÖćøĀ÷č é×÷ć÷đöČ ĂÜĔîìĊę đéĉ öĒúš üĀćóČĚ îìĊę ĔĀöŠ ìĊę îĞĚ ćĕöŠ ìŠ üö ðúĂéÝćÖõĆ ÷óĉ ïĆ êĉ ĒúąöĊ éĉ îĕöŠ đĀöćąÖĆ ïÖćøđÖþêøàċę ÜöĊ öćÖóĂ ÖćøüćÜĒñîõĎ öĉ ìĆ ýîŤ ×îćéĔĀ⊠đðŨ îÖøąïüîÖćø×ĆĚ îêš îĔîÖćøüćÜĒñîđßĉ ÜóČĚ îìĊę ìĊę ÿćöćøëĀúĊ ÖđúĊę ÷ÜðŦ âĀćõĆ ÷íøøößćêĉ ĕéš ðŦ ÝÝč ïĆ îÙüćöøĎš ĒúąđìÙēîēú÷Ċ ĔĀöŠ éš ćîõĎ öĉ ýćÿêøŤ ÿćøÿîđìýđĂČĚ ĂĔĀš ÖćøüćÜĒñîđßĉ ÜóČĚ îìĊę öĊ ÙŠ ćĔßš ÝŠ ć÷ ìĊę ëĎ ÖĒúąĒöŠ î÷Ğ ć ĒêŠ ðøąđìýĕì÷÷Ć ÜĕöŠ ĕéš îĞ ćöćĔßš Ă÷Š ćÜÝøĉ ÜÝĆ Ü ÖøąïüîÖćøüćÜñĆ ÜđöČ ĂÜöĊ ðŦ âĀćđßĉ Ü øąïïìĊę đðŨ îêĆ üëŠ üÜÿĞ ćÙĆ âêŠ ĂÖćøóĆ çîćđöČ ĂÜÿĎŠ Ùüćö÷Ćę Ü÷Č îìĊę êŠ ĂđîČę ĂÜöćêĆĚ ÜĒêŠ ó ý ģĥĨħ ÝćÖÖćø ×ćéîē÷ïć÷ÖćøêĆĚ Üëĉę îåćîĒúąÖćøñĆ ÜđöČ ĂÜøąéĆ ïßćêĉ ×ćéĀîŠ ü÷Üćîîē÷ïć÷ĒúąĒñîøąéĆ ïÿĎ ÜđóČę Ă ÖĞ ćÖĆ ïéĎ ĒúĔĀš ÖćøóĆ çîćÿĂéÙúš ĂÜÖĆ ïÖćøüćÜĒñîóĆ çîćđýøþåÖĉ ÝĒúąÿĆ ÜÙöìĊę êŠ ĂđîČę ĂÜöćöćÖÖüŠ ć Ħġ ðŘ Ùüćö÷ćÖúĞ ćïćÖĔîÖćøĒÖš ĕ×ðøĆ ïðøč ÜĀøČ ĂĂĂÖÖãĀöć÷ñĆ ÜđöČ ĂÜĔĀš ìĆ îÿëćîÖćøèŤ öĊ Ùüćö ÿĞ ćÙĆ â÷ĉę Ü÷üé Öćøđóĉę öðøąßćÖøđöČ ĂÜĒúąÖćøÖøąÝć÷ĂĞ ćîćÝĔĀš ìš ĂÜëĉę îÝĞ ćîüîđÖČ Ăï ĩ ġġġ ĒĀŠ Ü üćÜñĆ ÜđöČ ĂÜĔîđ×êðÖÙøĂÜĕéš đĂÜ ìĞ ćĔĀš ÿëćîÖćøèŤ éš ćîÖćøñĆ ÜđöČ ĂÜđúüøš ć÷úÜĔîüÜÖüš ćÜ ÖćøĒÖš ĕ× đßĉ ÜøąïïìĊę ĂćÝđðŨ îÖč âĒÝÿĞ ćÙĆ âêŠ ĂÙüćöÿĞ ćđøĘ Ý ĕéš ĒÖŠ ÖćøöĊ îē÷ïć÷ÖćøêĆĚ Üëĉę îåćîöîč þ÷Ť ĒúąÖćø óĆ çîćđöČ ĂÜĔîøąéĆ ïßćêĉ ÖćøÝĆ éêĆĚ ÜÿĞ ćîĆ ÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖćøêĆĚ Üëĉę îåćîöîč þ÷Ť ĒúąÖćøñĆ ÜđöČ ĂÜĔî ÿĆ ÜÖĆ éÿĞ ćîĆ Öîć÷ÖøĆ åöîêøĊ ĒúąÖćøÝĆ éêĆĚ ÜÙèąÖøøöćíĉ ÖćøÖćøêĆĚ Üëĉę îåćîĒúąÖćøñĆ ÜđöČ ĂÜĔĀš öĊ Āîš ćìĊę éĎ ĒúøĆ ïñĉ éßĂïéš ćîÖãĀöć÷ìĊę đÖĊę ÷üך ĂÜ ÙĞ ćÿĞ ćÙĆ â îĞĚ ćìŠ üöđöČ ĂÜ ìĊę øćïîĞĚ ćìŠ üöëċ Ü ÝĊ ĕĂđĂÿ ÖćøüćÜĒñîõĎ öĉ ìĆ ýîŤ õĎ öĉ ýćÿêøŤ ÿćøÿîđìý îē÷ïć÷ÖćøêĆĚ Üëĉę îåćîöîč þ÷Ť ÖćøñĆ ÜđöČ ĂÜ ðøąüĆ êĉ ÖćøñĆ ÜđöČ ĂÜĕì÷ đéßć ïč âÙĞĚ ć õćÙĊ ÿöćßĉ Ö ÿĞ ćîĆ Öýĉ úðÖøøö øćßïĆ èæĉ ê÷ÿëćî

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=