สำนักราชบัณฑิตยสภา

The Journal of the Royal Institute of Thailand Vol. 37 No. 2 April-June 2012 ฮวงจุ้ยในงานสถาปัตยกรรม * บทคัดย่อ ในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมนั้น นอกเหนือจากการใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และการมีรูปแบบเพื่อผลงานทางด้านการแข่งขันในเชิงธุรกิจแล้ว อาคารแต่ละหลังจะมาจากแนวคิด ที่แตกต่างกันของสถาปนิกผู้ออกแบบหรือเจ้าของโครงการ ซึ่งอาจจะมีความเชื่อในด้านที่ตั้ง ทิศทาง รูปแบบอาคาร และการจัดเนื้อที่ที่ยึดถือลักษณะที่ต้องตามต� ำราภูมิโหราศาสตร์หรือฮวงจุ้ยเข้ามา ประกอบด้วย เชื่อกันว่าเมื่อมีการออกแบบให้ถูกต้องตามต� ำราแล้ว จะบันดาลให้เกิดผลดีต่อเจ้าของ อาคารและผู้ใช้สอยได้ โชคลาภ อ� ำนาจ วาสนา บารมี และความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต ที่สืบทอดไปชั่วลูกชั่วหลาน ของชาวจีน ตั้งแต่สมัยโบราณจนกระทั่งถึงปัจจุบัน เชื่อกันว่าเกิดจากเหตุ ๓ ประการ คือ คุณธรรม ความสามารถ และฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ยในความหมายคือ ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย ซึ่งสามารถพลิกผันโชคชะตาของผู้เกี่ยวข้อง ให้ดีขึ้นได้ถ้าด� ำเนินการถูกต้องตามหลักการ ต� ำราฮวงจุ้ยจึงถูกน� ำมาใช้เพื่อก� ำหนดทิศทางการ ก่อสร้างให้ตั้งอยู่ในต� ำแหน่งที่ดี ซึ่งจะน� ำความเจริญรุ่งเรืองอุดมลาภยศไม่มีที่สิ้นสุดให้แก่ผู้อยู่อาศัย หรือผู้ด� ำเนินธุรกิจโดยไม่จ� ำนนต่อโชคชะตา ไม่ท� ำลายธรรมชาติหนีจากกรอบของชะตากรรม และ สร้างชีวิตอันสมบูรณ์พูนสุขได้อย่างน่าอัศจรรย์ ค� ำส� ำคัญ : ฮวงจุ้ย สถาปัตยกรรม * ปรับปรุงจากบรรยายทางวิชาการในที่ประชุมส� ำนักศิลปกรรม เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมนั้น นอกเหนือจากการใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และ การมีรูปแบบเพื่อผลงานทางด้านการแข่งขันในเชิงธุรกิจแล้ว อาคารแต่ละหลังจะมาจากแนวคิดที่แตกต่าง กันของสถาปนิกผู้ออกแบบหรือเจ้าของโครงการ ซึ่งอาจจะมีความเชื่อในด้านที่ตั้ง ทิศทาง รูปแบบอาคาร และการจัดเนื้อที่ที่ยึดถือลักษณะที่ต้องตามต� ำราภูมิโหราศาสตร์ หรือ ฮวงจุ้ย เข้ามาประกอบด้วย เชื่อ กันว่าเมื่อมีการออกแบบให้ถูกต้องตามต� ำราแล้ว จะบันดาลให้เกิดผลดีต่อเจ้าของอาคารและผู้ใช้สอยได้ ผุสดี ทิพทัส ภาคีสมาชิก ส� ำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=