ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๖

1 The Journal of the Royal Institute of Thailand ป ที่ ๓๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖ สํานักศิลปกรรม Volume 38 Number 1 Jan-Mar 2013 The Academy of Arts วารสารราชบัณฑิตยสถาน ประธานคณะบรรณาธิการแถลง พรป ใหม ๒๕๕๖ ชลดา เรืองรักษ ลิขิต มรดกความทรงจําแห งโลก : จารึกวัดโพธิ์ ๑ คุณหญิงกุลทรัพย เกษแม นกิจ การใช คําลักษณนามในภาษาไทย ๑๙ กาญจนา นาคสกุล เมื่อออกเสียงคําว า เพชรบุรี เป น [ เพ็ดชะ / บูรี ] ทําไม [ บุรี ] จึงกลายเป น [ บูรี ] ๓๖ อุดม วโรตม สิกขดิตถ คําว า มิ่งและขวัญ ๔๓ นววรรณ พันธุเมธา คําศัพท ที่มีความหมายเกี่ยวกับกริยาอาการในภาษาไทยถิ่นใต ( อําเภอเมืองสงขลา ) ๖๐ วิจินตน ภาณุพงศ สุภาษิตพระร วงคําโคลง พระราชนิพนธ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล าเจ าอยู หัว ๗๖ โชษิตา มณีใส พระราชนิพนธ บทเจรจาละครเรื่องอิเหนาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล าเจ าอยู หัว : ๙๗ การสร างสีสันเพื่อผู ชมร วมสมัย ชลดา เรืองรักษ ลิขิต ฟลาเมงโก - จิตวิญญาณแห งอันดาลูเซีย ๑๒๔ ไขแสง ศุขะวัฒนะ ม าในนาฏกรรมไทย ๑๓๑ ไพโรจน ทองคําสุก ศัพท ศิลปะสากลในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ . ศ . ๒๕๔๒ ๑๖๒ อัศนีย ชูอรุณ

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=