ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๖

วารสาร The Journal of the Royal Institute of Thailand วิสัยทัศน ราชบัณฑิตยสถาน เป นสถาบันหลักของเครือข าย ทางป ญญาแห งชาติ และเป นองค การพัฒนาความรู ที่สามารถเป นแหล งอ างอิงทางวิชาการ วารสารราชบัณฑิตยสถาน ป ที่ ๓๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๖ : Volume 38 Number 1 January-March 2013 พิมพ ที่ : หจก. อรุณการพิมพ ๔๕๗/๖-๗ ถนนพระสุ เมรุ แขวงบวรนิ เวศ เขตพระนคร กรุ งเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๓๓-๔ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๒๑๘๗-๘ E-mail: info@aroonkarnpim.co.th http://www.aroonkarnpim.co.th ๑ ความเป นมาของอาเซียน สมาคมประชาชาติแห งเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ อาเซียน (Association of Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) ก อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) หรือปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ มีประเทศสมาชิกเริ่มแรก ๕ ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟ ลิปป นส สิงคโปร และไทย ต อมามีประเทศสมาชิกเพิ่ม ได แก บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม า (เมียนมาร ) และกัมพูชา ป จจุบัน มี ๑๐ ประเทศ สัญลักษณ อาเซียน สัญลักษณ อาเซียนเป นรูปต นข าวสีเหลือง ๑๐ ต น ที่ผูกมัดรวมกันไว ซึ่งหมายถึงประเทศในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต ๑๐ ประเทศ รวมกันเพื่อมิตรภาพและ ความเป นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน กลุ มประเทศอาเซียนรวมใจเป นหนึ่งเดียว ป ที่ ๓๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๖ Volume 38 Number 1 January-March 2013 ราชบัณฑิตยสถาน THE ROYAL INSTITUTE สนามเสื อป า เขตดุ สิ ต กรุ งเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร . ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖ -๗๐ www.royin.go.th สํานักงาน : ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสื อป า เขตดุ สิ ต กรุ งเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทรศั พท ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๒ Offfi ice : The Royal Institute Sanam Sueapa, Khet Dusit, Bangkok 10300, Thailand Tel. 0 2356 0466-70 Fax: 0 2356 0492 www.royin.go.th รูปเล ม : รัชนี ัิ ASEAN DECLARATION ปฏิญญาอาเซียนฉบับแรก การเข าสู ประชาคมอาเซียน ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ อาเซียนได ประกาศปฏิญญาว าด วยความร วมมือใน อาเซียน ฉบับที่ ๒ (Declaration of ASEAN Concord II) โดยกําหนดให มีการสร างประชาคมอาเซียนที่ประกอบด วย ๓ หลัก ได แก ๑. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community-APSC) ๒. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) ๓. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-AEC) ให แล วเสร็จภายใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งต อมาได ตกลง กันใหม ให จัดตั้งให แล วเสร็จภายใน พ.ศ. ๒๕๕๘ สมาคมประชาชาติ แห งเอเชียตะวันออกเฉียงใต Association of Southeast Asian Nations ISSN 0125-2968 www.jroyinsthai.com ราชบัณฑิตยสถาน

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=