ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๖

1 ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปัญญา บริสุทธิ์ นายกราชบัณฑิตยสถาน รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ประธานส� ำนักศิลปกรรม คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ราชบัณฑิต ประธานคณะบรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา ด� ำรงค์เลิศ ราชบัณฑิต คณะบรรณาธิการ ศาสตราจารย์เดชา บุญค�้ ำ ภาคีสมาชิก ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ ภาคีสมาชิก ดร.ไพโรจน์ ทองค� ำสุก ภาคีสมาชิก ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ภาคีสมาชิก ศาสตราจารย์ ดร.สันติ เล็กสุขุม ภาคีสมาชิก นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน นางสาวลัดดา วรลัคนากุล นักวรรณศิลป์ช� ำนาญการ นางสาวนันทนา แสนสุข เจ้าพนักงานธุรการช� ำนาญงาน กองบรรณาธิการ นางสาวศิริพร อินทรเชียรศิริ ผู้อ� ำนวยการกองศิลปกรรม นางทิพาภรณ์ ธารีเกษ นักวรรณศิลป์ช� ำนาญการ นางสาวปาริชาติ กิตตินันทน์ นักวรรณศิลป์ช� ำนาญการ นางสาวกุลศิรินทร์ นาคไพจิตร นักวรรณศิลป์ช� ำนาญการ นางพรทิพย์ เดชทิพย์ประภาพ นักวรรณศิลป์ช� ำนาญการ นางธนิดา สุขจรนิ นักวรรณศิลป์ช� ำนาญการ นางสาวศยามล แสงมณี นักวรรณศิลป์ปฏิบัติการ นางสาววรรณทนา ปิติเขตร นักวรรณศิลป์ปฏิบัติการ ผู้จัดการ นางนัยนา วราอัศวปติ เลขานุการกรม วารสารราชบัณฑิตยสถาน วารสารราย ๓ เดือน

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=