สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

163 สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ , สุขวั ฒก์ ธั นธรา, วรุณี เตี ย วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๓๙ ฉบับที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๗ เอกสารอ้างอิง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), ๒๕๔๙, การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และ การเงินของการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน หมุนเวียนในประเทศไทย : ๓๙-๙๓. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), ๒๕๕๐-๒๕๕๔, รายงานพลังงานทดแทนของ ประเทศไทยปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔. แหล่ งที่มา : http://www.dede.go.th/dede/index. php?option=com_content&view=article&id=1841%3A2010-09-22-07-02-07 &catid=128&lang=th, October 7, 2013. ตลาดขนส่งออนไลน์, ๒๕๕๓, ราคากลางค่าการขนส่ง. แหล่งที่มา : http://www.dxplace.com/price/ list, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖. ธราพงศ์ วิฑิตศานต์ และคณะฯ, ๒๕๕๓, พลังงานทางชีวภาพของการพัฒนาที่ยั่งยืน. ส� ำนักพิมพ์ ส� ำนักงานพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, จัดพิมพ์ บริษัท วี พลัส กรุ๊ป (ไทแลนด์) ธเนศ อุทิศธรรม และคณะฯ, ๒๕๕๐, ศักยภาพพลังงานจากชีวมวลเหลือทิ้งในประเทศไทย, น. ๑-๖. ใน การประชุมเชิงวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓, กรุงเทพฯ. มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.), ๒๕๕๕, ราคาชีวมวล. แหล่งที่มา : http://www.efe.or.th/efe- book.php?task= 25, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖. วัฒนชัย ภัทรเธียรสกุล, ๒๕๕๓, การประเมินศักยภาพการผลิตเอทานอลจากลิกโนเซลลูโลสใน ประเทศไทย. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. ศิราวุธ สาระขันธ์, ๒๕๕๓, การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการผลิตและใช้เชื้อเพลิงมวลชีวภาพจาก ใบอ้อย. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ส� ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๕๐, รายงานฉบับสมบูรณ์. โครงการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อ สนับสนุนการพัฒนาและการใช้พลังงานหมุนเวียนและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน ประเทศไทย เล่ม ๑ : ๔(๔๙)-๔(๖๒). ส� ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.), ๒๕๕๕, สรุปแผนพัฒนาก� ำลังผลิตไฟฟ้า ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๗๓ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓) : ๑๓.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=