Nov2013.indd

2 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน *** นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ราชบัณฑิตยสถานเดินทาง ไปศึกษาดูงาน “โครงการพัฒนาผู้บริหาร : การศึกษาดูงานนวัตกรรมจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการของราชบัณฑิตยสถาน” เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ศึกษา การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก จังหวัดเชียงใหม่ *** กองศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน จัดโครงการศึกษาดูงานแหล่งศิลปวัฒนธรรมในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ ประชาชนจีน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์ ราชบัณฑิต เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน และคณะกรรมการวิชาการของกองศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน ที่มีภารกิจในการสร้างองค์ความรู้ ด้านภาษาและวรรณกรรม รวม ๔ คณะ ได้แก่ คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมโบราณศัพท์ คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ วรรณกรรมท้องถิ่นไทย ภาคเหนือ คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทย ภาคอีสาน และคณะกรรมการจัดทำ พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทย ภาคใต้ เดินทางไปศึกษาดูงานแหล่งศิลปวัฒนธรรมในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชน จีน ระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม ถึง ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=