Nov2013.indd

8 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ™”√–§à “Ω“° à ߇ªì π√“¬‡¥◊ Õπ „∫Õπÿ ≠“µ∑’Ë Ò¯ˆ/Úıı ‰ª√…≥’ ¬å ¥ÿ  ‘ µ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π  π“¡‡ ◊ ÕªÉ “ ‡¢µ¥ÿ  ‘ µ °∑¡. ÒÛ ‰ ¢ ª— ≠ À “ ¿ “ … “ ‰ ∑ ¬ ถาม ราชาศัพท์คำว่า แปรพระราชฐาน มีความหมายว่าอย่างไร ตอบ ราชาศัพท์คำว่า แปรพระราชฐาน เป็นคำกริยา หมายถึง เปลี่ยน สถานที่ประทับไปอยู่ที่อื่นเป็นการชั่วคราว ใช้แก่ พระมหากษัตริย์. ถาม คำว่า ฉันทลักษณ์ มีความหมายว่าอย่างไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุไว้ว่า ฉันทลักษณ์ เป็นคำนาม หมายถึง ลักษณะแบบแผนคำประพันธ์ ประเภทร้อยกรอง, ชื่อตำราไวยากรณ์ตอนที่ว่าด้วยลักษณะของ คำประพันธ์. ถาม คำว่า ฉันทาคติ กับ ฉันทานุมัติ มีความหมายว่าอย่างไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุความหมายของ ทั้ง ๒ คำ ว่าเป็นคำนาม โดยคำว่า ฉันทาคติ หมายถึง ความลำเอียง เพราะความรักใคร่ชอบใจ เป็นอคติ ๑ ใน ๔ ได้แก่ ฉันทาคติ โทสาคติ ภยาคติ และโมหาคติ. ส่วนคำว่า ฉันทานุมัติ หมายถึง ความเห็นชอบ ตามโดยความพอใจ, การได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ . ถาม คำว่า เทกระจาด มีความหมายว่าอย่างไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุไว้ว่า เท กระจาด เป็นคำกริยาที่เป็นภาษาปาก หมายถึง อาการที่รถบรรทุก หรือรถโดยสารคว่ำทำให้ผู้โดยสารตายหรือได้รับบาดเจ็บหรือข้าวของ ต้องเสียหายไปทั้งคัน. ถาม คำว่า ประทานบัตร มีความหมายว่าอย่างไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุไว้ว่า ประทานบัตร เป็นคำนามที่ใช้ในทางกฎหมาย หมายถึง หนังสือ สำคัญที่ออกให้ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ เพื่อให้มีสิทธิทำเหมืองแร่ ภายในเขตที่กำหนดในหนังสือสำคัญนั้น; ใบอนุญาตซึ่งผู้ว่าราชการ จังหวัดออกให้แก่บุคคลผู้ประมูลได้ ให้มีสิทธิทำการประมงในที่ว่า ประมูล. ถาม คำว่า รอนสิทธิ และ ลอนสิทธิ คำใดเขียนถูกต้อง ตอบ คำที่ถูกต้องคือ รอนสิทธิ. ถาม คำว่า ร่ำรวยผิดปกติ มีความหมายว่าอย่างไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุไว้ว่า ร่ำรวย ผิดปกติ เป็นคำนามที่ใช้ในทางกฎหมาย หมายถึง การมีทรัพย์สิน มากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติหรือการมีหนี้สินลด ลงมากผิดปกติ หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควร สืบเนื่องมาจาก การปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่. ถาม คำว่า วิจิกิจฉา มีความหมายว่าอย่างไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุไว้ว่า วิจิกิจฉา เป็นคำนาม หมายถึง ความสงสัย, ความเคลือบแคลง, ความลังเล, ความไม่แน่ใจ. ®¥À¡“¬¢à “«√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ‡æ◊Ë Õ‡º¬·æ√à ß“π«‘ ™“°“√¢à “« “√°‘ ®°√√¡µà “ß Ê ¢Õß√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π æ‘ ¡æå ∑’Ë : ∫√‘ …— ∑ ¥à “π ÿ ∑∏“°“√æ‘ ¡æå ®”°— ¥ Û˜ ´Õ¬≈“¥æ√â “« ¯˜ «— ß∑ÕßÀ≈“ß °√ÿ ߇∑æœ ÒÛÒ ‚∑√.  Ú˘ˆˆ Òˆ-ˆ ‚∑√ “√  ÚıÛ˘ ÚıÒÚ,  Ú˘ˆˆ Òˆ˘ ®— ¥∑”‚¥¬ ∫√√≥“∏‘ °“√ °Õß∫√√≥“∏‘ °“√ ΩÉ “¬™à «¬Õ”𫬰“√·≈–ª√–™“ — ¡æ— π∏å  ”π— °ß“π‡≈¢“πÿ °“√°√¡ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π π“ßπ— ¬π“ «√“Õ— »«ªµ‘ ‡≈¢“πÿ °“√°√¡ π“¬Õ¿‘ ‡¥™ ∫ÿ ≠ ß§å

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=