2723_3912

จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒๖๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ISSN ๐๘๕๗-๗๐๖๔ ***เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ น. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด งานวัน ภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ภาษาไทย ภาษาอาเซียน ของราชบัณฑิตยสถาน ณ โถงชั้น ๑ ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๓ แล้ว กิจกรรมภายในงานจัดขึ้นระหว่างเวลา ๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. โดยมี ดร.อริสรา กําธรเจริญ เป็นพิธีกร ช่วงเช้ามี การอภิปรายหัวข้อ “อนาคตภาษาไทยในประชาคมอาเซียน” วิทยากรประกอบด้วย ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ ภาคีสมาชิก ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทำเนื้อหาด้านภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ราชบัณฑิตยสถาน นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นายชิบ จิตนิยม พิธีกรรายการ Asia connect นายทอดด ทองดี พิธีกรรายการ คุณพระช วย และ ดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน บรรณาธิการข าวอาเซียน สถานีโทรทัศน ไทยพีบีเอส เป็นผู้ดำเนินรายการ ช่วงบ่ายมี การบรรยายประกอบการสาธิตโดยศิลปินจากกรมศิลปากร เรื่อง “อิเหนา : วรรณกรรมอาเซียน” ชุด “ย่าหรัน ตามนกยูง” ชุด “อิเหนาตัดดอกไม้ฉายกริช” และ “รำกริชสุหรานากง” โดย ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก ภาคีสมาชิก เป็นวิทยากร และ ผศ. ดร.ญาดา อารัมภีร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ศิลป นกรมศิลปากรประกอบด้วย สุชาดา ศรีสุระ กษมา ทองอร าม มณีรัตน มุ งดี วรวรรณ พลับประสิทธิ และ สมเจตน ภู นา การแสดง “วัฒนธรรมอาเซียน” จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตละออ อุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ศึกษา และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี รศ.จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ เป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนี้ ยังมีการฝึก อาชีพเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียน และมีอาหารอาเซียนให้ผู้ร่วมงานได้ลิ้มลองมากมาย

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=