2722_5351

2 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน *** ราชบัณฑิตยสถานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาหารไทยสู่ประชาคมอาเซียน” เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องกษัตริย์ศึก ๒ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านอาหารของประเทศในปัจจุบัน และแนวทางปฏิบัติงานสำหรับ ขับเคลื่อนการดำเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย รวมทั้งเพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย ด้านอาหาร และแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อรักษาศักยภาพด้านการผลิตอาหารของประเทศ ทั้งนี้มี ศ.พิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร นายกราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธานพิธีเปิด ในงานมี การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “World food problems” โดย Mr.Hiroyuki Konoma ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ และผู้แทนองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO) ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และ เรื่อง “นโยบายการจัดการอาหารไทย สู่ประชาคมอาเซียน” โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติสิรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ การเสวนาเรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาหารไทยสู่ประชาคมอาเซียน” และช่วงบ่ายมี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนด แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน เกี่ยวกับด้านนโยบายอาหาร ด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร และด้านอาหารศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งผลสรุปที่ได้ จากการประชุมฯ จะนำเสนอต่อรัฐบาลตามพันธกิจของราชบัณฑิตยสถานด้านการให้ความเห็นคำแนะนำและคำปรึกษาทางวิชาการ แก่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมฯ ทั้งราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก และเจ้าหน้าที่ราชบัณฑิตยสถาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวม ๒๓๐ คน

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=