2722_5351

จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒๖๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ISSN ๐๘๕๗-๗๐๖๔ ***เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ โถงชั้น ๑ ราชบัณฑิตยสถาน นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวเรื่อง การแจกจ่ายพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์พจนานุกรม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ เล่ม โดยใช้งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ จัดพิมพ์เพื่อแจกจ่ายเป็นครั้งแรก แก่สถาบันการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา สถาบันศาสนา หน่วยงานราชการ ตลอดจนคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา เจ้าหน้าที่ของรัฐ และสื่อมวลชน โดยมี นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการ ราชบัณฑิตยสถาน และ ศ.พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต ประธานคณะกรรมการชำระพจนานุกรม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดพิมพ์พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=