2720_6364

2 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน *** คณะกรรมการจริยธรรมประจําราชบัณฑิตยสถานและสํานักงานเลขานุการกรม ราชบัณฑิตยสถาน จัดโครงการ ฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๑-๕๐๓ ชั้น ๕ ราชบัณฑิตยสถาน โดยมี ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจําราชบัณฑิตยสถาน กล่าวเปิดงานพร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ จากนั้นมี การบรรยายเรื่อง “หลักธรรมในการทํางาน” โดย พระอธิการดุษฎี เมธังกุโร เจ้าอาวาสวัดทุ่งไผ่ จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างผู้เข้ารับการอบรมให้มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน โดยการใช้หลัก ธรรมและหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นแนวปฏิบัติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการอบรมนําความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการดํา เนินชีวิตประจําวัน และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมี คุณธรรม จริยธรรม

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=