2720_6364

จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒๖๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ISSN ๐๘๕๗-๗๐๖๔ *** ราชบัณฑิตยสถานจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในวันสหวิทยาการ ครั้งที่ ๓ เรื่อง “ธรรมาภิบาล : สหวิทยาการในการพัฒนาสังคม” เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องแซปไฟร์ อิมแพ็คคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี เพื่อให้นักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศได้นำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย เพิ่มพูนความรู้และทักษะ ทางวิชาการด้วยการฟังบรรยาย การประชุม ปฏิบัติการ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดและประสบการณ์ เพื่อนำไปประยุกต์ ในการพัฒนางานและพัฒนาตนเองต่อไป และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยแบบสหวิทยาการ โดยในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พล.อ.อ. กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม และมี ศ.พิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร นายกราชบัณฑิตยสถาน กล่าวปราศรัย ศ. นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์ ประธานเครือข่ายสหวิทยาการ กล่าวต้อนรับ และ พล.อ. จรัล กุลละวณิชย์ บรรยายเรื่อง สหวิทยาการกับเอกลักษณ์ของชาติ นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง ธรรมาภิบาล : สหวิทยาการในการพัฒนาสังคม ผู้ร่วมเสวนาได้แก่ รศ. ดร.โคทม อารียา, รศ. ดร.ต่อตระกูล ยมนาค, ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และ นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ ดำเนินรายการโดย รศ. ดร.พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ ภาคีสมาชิก มีการประชุมใหญ่เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน ในพระราชูปถัมภ์ฯ และการบรรยาย พิเศษ โดย ศ. ดร.ลิขิต ธีรเวคิน ราชบัณฑิต ส่วนวันที่ ๓๑ พฤษภาคม มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง Gross National Happiness โดย H.E. Mr.Kesang Wangdi เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย และการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ที่น่าสนใจระดับนานาชาติด้วย

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=