2711_9139

2 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน *** เมื่อวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ราชบัณฑิตยสถานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริม ประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติราชการ” ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยในองค์กร วิธีวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมแสดง ความคิดเห็น เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น อีกทั้งสร้างแรงจูงใจและสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีมเพื่อการพัฒนาองค์กร ไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังรวบรวมข้อมูลความรู้จากการให้บริการวิชาการของราชบัณฑิตยสถานใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มาประมวลเป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางวิชาการ ผู้เข้าร่วม ประชุมฯ ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นทีม เช่น กิจกรรมเดินป่า กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมโดดหอสูง

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=