2711_9139

จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๒๕๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ISSN ๐๘๕๗-๗๐๖๔ *** เมื่อวันที่ ๒-๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ราชบัณฑิตยสถานจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการวางแผน/ติด ตามผลการดำเนินงานตามนโยบายทางวิชาการของราชบัณฑิตยสถาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ห้องสายธาร โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ต จังหวัดชลบุรี เพื่อให้บุคลากรของราชบัณฑิตยสถานได้วางแนวทาง กำหนดนโยบายทางวิชาการ และติดตามผลการดำเนิน งานของราชบัณฑิตยสถาน อีกทั้งได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน และระเบียบที่เกี่ยวข้องที่สามารถ นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ มี นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ รองเลขาธิการ ราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธานเปิดงาน ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำราชบัณฑิตยสถาน พร้อมด้วย นางสาวก่องแก้ว วีระประจักษ์ กรรมการจริยธรรมประจำราชบัณฑิตยสถาน ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย นอกจากนั้น ข้าราชการและเจ้า หน้าที่ราชบัณฑิตยสถานที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม บรรยายโดย พระอธิการจันดี กนฺตสาโร เจ้าอาวาสวัดป่าอัมพวัน จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งถวายสังฆทานและเวียนเทียนร่วมกัน

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=