2710_8405

2 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน *** เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๔๐๑-๔๐๓ ชั้น ๔ ราชบัณฑิตยสถานจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “ธรรมะกับจริยธรรม ในการทำงาน” ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของราชบัณฑิตยสถาน รวม ๘๑ คน เพื่อเสริมสร้างให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ปลุกจิตสำนึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยคำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อส่งเสริมและสนับสนับสนุนให้นำ ความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ทั้งนี้ มี ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ประธานคณะ กรรมการจริยธรรมประจำราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก พญ. ดร.อมรา มลิลา บรรยายเรื่อง “ธรรมะกับ จริยธรรมในการทำงาน” *** เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๓๐๑-๓๐๓ ชั้น ๓ ราชบัณฑิตยสถานจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ราชบัณฑิตปูชนีย- บุคคล ปราชญ์ของแผ่นดิน ครั้งที่ ๖” เพื่อเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลของราชบัณฑิตยสถาน ได้แก่ พระพรหมพิจิตร (อู๋ ลาภานนท์) ศ. หลวงวิศาล ศิลปกรรม (เชื้อ ปัทมจินดา) และ นายนารถ โพธิประสาท โดยมี ศ. ดร.ปัญญา บริสุทธิ์ นายกราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธานในพิธีเปิด และ คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม กล่าวรายงาน ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายจุล ทัศน์ พยาฆรานนท์ ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม ศ. กิตติคุณ ม.ร.ว.แน่งน้อย ศักดิ์ศรี นางสาววนิดา พึ่งสุนทร และมี ศ. ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=