2710_8405

จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๒๕๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ISSN ๐๘๕๗-๗๐๖๔ *** เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า กรุงเทพฯ ราชบัณฑิตยสถานจัดงานวันภาษา ไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๕ ขึ้นเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนในชาติให้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงและส่งเสริมภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ และเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป โดยจัดกิจกรรมเน้นและส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาไทยถิ่นและ วัฒนธรรมผ่านการแสดง ๔ ภาค ทั้งนี้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย ช่วงเช้ามีการเสวนา เรื่อง “ภาษาไทย ภาษาถิ่น” ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ศ. ดร.กาญจนา นาคสกุล ศ. ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์ นายเอกชัย ศรีวิชัย และ นายณรงค์ พงษ์ภาพ (นภดล ดวงพร) การอภิปรายประกอบการสาธิต เรื่อง “วรรณกรรมคำสอนไทยถิ่น” ผู้ร่วม อภิปราย ได้แก่ รศ.ประพนธ์ เรืองณรงค์ ผศ. ดร.ทินกร อัตไพบูลย์ นางจำปา แสนพรม และ ผศ.บัวผัน สุพรรณยศ ผู้ดำเนินรายการคือ รศ.จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ ส่วนช่วงบ่ายมีการแสดง ๔ ภาค จากศิลปินผู้เชี่ยวชาญการแสดงในแต่ละภาค ประกอบด้วย ภาคใต้แสดง “โนรา” โดย อ.พอพล สุกใส และคณะ ภาคเหนือแสดง “ขับขานล้านนา” โดย นางจำปา แสนพรม และคณะ ภาคกลางแสดง “เพลงทรงเครื่อง เรื่อง พระเวสสันดร” โดย ผศ.บัวผัน สุพรรณยศ และคณะ และภาคอีสานแสดง “หมอลำ” โดย นายณรงค์ พงษ์ภาพ (นภดล ดวงพร) นางราตรี ศรีวิไล บงสิทธิพร ผศ. ดร.ทินกร อัตไพบูลย์ และคณะ ทั้งนี้มีเยาวชนและประชาชนทั่วไปสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก *** เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ตักศิลาคอนเวนชันฮอลล์ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ราชบัณฑิตยสถานจัดโครงการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร สำนักวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสัมมนาเพื่อสืบสานภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทย กับปราชญ์ท้องถิ่น ครั้งที่ ๑ เพื่อแลกเปลี่ยนด้านการใช้สมุนไพรไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับปราชญ์ท้องถิ่น ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของสมุน ไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นต่างๆ ของประเทศไทย และส่งเสริมให้เยาวชนในท้องถิ่นได้มีการสืบทอดกันต่อไป ทั้งนี้ มี ศ. ดร.สันทัด โรจนสุนทร อุปนายก ราชบัณฑิตยสถาน คนที่ ๒ เป็นประธานเปิดงาน ศ. นพ.ประสิทธิ์ ฟูตระกูล ประธานสำนักวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน และ ผศ. ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับผู้ร่วมสัมมนา ในงานมีการปาฐกถาเรื่อง การแพทย์พื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การอภิปราย เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพกับภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน การเสวนาเรื่อง ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านอีสาน และการบรรยายเรื่อง เอกสาร โบราณด้านการแพทย์พื้นบ้านอีสาน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นราชบัณฑิต และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์พื้นบ้าน ซึ่งความรู้ที่ได้จากการสัมมนา ครั้งนี้จะนำไปต่อยอดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศ โดยจัดทำเป็นต้นฉบับหนังสือ “ภูมิปัญญาอีสานด้านสมุนไพรไทย” เพื่อพิมพ์เผยแพร่ ต่อไป

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=