2706_4060

2 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน *** ราชบัณฑิตยสถานร วมกับคณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดฝ กอบรมนักศึกษา สาขาการสอนภาษาไทยเพื่อเป นครูภาษาไทย (ภาคใต ) ระหว างวันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อส งเสริมให นักศึกษาสาขาการ สอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่ภาคใต้ได รับการฝ กอบรมความรู มีแนวคิดและทักษะต าง ๆ เพื่อเตรียมความพร อมในการเป นครู สอนภาษาไทยต อไป ทั้งนี้ มี ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ให เกียรติเป นประธานเป ดการ ฝ กอบรม และมีวิทยากรซึ่งเป็นผู ทรงคุณวุฒิด านภาษาไทยและการสอนภาษาไทย อาทิ ศ. ดร.กาญจนา นาคสกุล รศ. ดร.นววรรณ พันธุเมธา รศ. ดร.ชลดา เรืองรักษ ลิขิต และนางปราณี ปราบริปู ร วมกันถ ายทอดความรู แนวคิด วิธีการ และทักษะต าง ๆ แก นักศึกษาที่ ใกล สําเร็จการศึกษาซึ่งจะไปประกอบวิชาชีพครูต อไปสามารถนําไปประยุกต ใช ในการสอนได ราชบัณฑิตยสถาน ขอเชิญชมรายการ รู้ รัก สำนวนไทย ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗ ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๘.๐๙-๘.๑๐ น. เริ่มออกอากาศตอนแรกในวันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=