2702_4043

2 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน *** นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน และ ผศ. ดร.พิมพา ขจรธรรม คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัย มหิดล ร่วมแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่อง “ความร่วมมือในการจัดทำพจนานุกรมภาษามือไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน” ระหว่างราชบัณฑิตยสถานกับวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๔๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ามกลางสักขีพยานของทั้ง ๒ ฝ่าย ความร่วมมือดัง กล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้พิการทางการได้ยินมีภาษามือที่เป็นมาตรฐานใช้ในการสื่อสารทั้งในชีวิตประจำวัน ในการศึกษา ในการประกอบอาชีพ และสามารถสร้างโอกาสเพื่อพัฒนาตนเองและสร้างความเข้าใจตรงกันในกลุ่มผู้พิการทางการได้ยินให้เข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต แนะนำหนังสือใหม่ : ไขปัญหาภาษาไทย หนังสือประมวลคำตอบทางวิชาการหลายด้าน ทั้งการเขียนคำ การอ่านคำ ความหมายคำ ศัพท์ บัญญัติ หลักเกณฑ์ทางภาษา ราชาศัพท์ คำทับ ศัพท์ ชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง เมือง หลวง จังหวัด อำเภอ เป็นต้น ที่ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้บริการตอบคำถามทั้งทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย อีเมล เว็บบอร์ด และข้อมูลจากคอลัมน์ “ไขปัญหาภาษาไทย” ในจดหมายข่าวฯ รวมทั้ง เนื้อหาที่จัดพิมพ์ ในหนังสือ ไขปัญหาภาษาไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ครั้งที่ ๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ และครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยนำเสนอในรูป แบบคำถาม-คำตอบสั้น ๆ กะทัดรัด พอให้ได้ใจ ความ จัดเป็นหมวดหมู่และ จัดกลุ่มคำถามเพื่อเน้น การบริการความรู้เฉพาะเรื่องให้มากขึ้น หนังสือเล่ม นี้จะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ ถูกต้องเหมาะสมอีกทางหนึ่งด้วย หนังสือประมวลคำที่มักมีผู้อ่านผิดและ เขียนผิด ในการพิมพ์ครั้งที่ ๒๑ นี้ มีการแก้ไข เพิ่มเติมการอ่านสระไทยที่ตกหล่นไปจากการ พิมพ์ครั้งที่ผ่านมา และเพิ่มการเขียนชื่อธาตุ เรียงตามลำดับอักษร

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=