2702_4043

จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๒๔๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ISSN 0857-7064 *** ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ศ.วิบูลย์ ลี้สุวรรณ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ราชบัณฑิต ประเภทวิชา วิจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตกรรม สำนักศิลปกรรม ศ.พิเศษประคอง นิมมานเหมินท์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาวรรณกรรมพื้นเมือง สำนักศิลปกรรม และ ศ. ดร.รื่นฤทัย  สัจจพันธุ์  ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ได้รับยกย่องจากกระทรวงวัฒนธรรมเป็น “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔” *** ราชบัณฑิตยสถานจัดสัมมนาสหวิทยาการนานาศาสนา ครั้งที่ ๑ เรื่อง นานาศาสนานำสันติภาพยั่งยืนคืนชายแดนใต้ เมื่อวัน ศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์ เอกอัครศาสนูปถัมภก ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับปัญหา เชิงบริหาร ผลกระทบ โอกาส และแนวโน้มในความพยายามที่จะขจัดหรือลดปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลดีต่อการแก้ไขสถานการณ์ ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนำความสงบสุขกลับคืนมาให้แก่ประชาชน ในงานมีการเปิดเวทีเสวนาเรื่อง การศึกษาปัญหา ชายแดนใต้ การอภิปรายเรื่อง พลังศาสนานำสันติภาพสู่สังคม และแบ่งกลุ่มระดมสมองเพื่อเสนอแนวคิดเกี่ยวกับมุมมองของศาสนิกนานา ศาสนาที่จะสร้างสันติภาพยั่งยืนคืนชายแดนใต้ด้วย

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=