2695_6683

2 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ผลงานสำคัญ - “โลกทัศน์ของคนไทยวิเคราะห์จากวรรณคดีคำสอนสมัยสุโขทัย”. ได้รับทุนวิจัยจากสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ โอเดียนสโตร์พิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๒๓ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจัดแปลเป็นภาษาอังกฤษและพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๒๔ - “การศึกษาสภาพสังคมไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จากเอกสารสำคัญทางวรรณคดีไทยสมัยนั้น”. ได้รับทุนวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๖ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๒๘ - ชนชาติต่าง ๆ ในแหลมอินโดจีน (แปล). โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๒๑ และ พ.ศ. ๒๕๒๕ - วรรณกรรมเชิงปรัชญาของฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๒๙ (ได้รับรางวัลแต่งตำราจากโครงการส่งเสริมการสร้างตำราของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) - ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติในการแปล. ราชบัณฑิตยสถานพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๓๓, พ.ศ. ๒๕๓๗, พ.ศ. ๒๕๔๒ - วิเคราะห์วรรณคดีไทยโดยประเภท. ราชบัณฑิตยสถานพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๓๔ และ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประวัติ อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน คนที่ ๑ ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา วัน เดือน ปีเกิด ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๔ คุณวุฒิ - ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท จิตวิทยาสังคม มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นโคโลราโด สหรัฐอเมริกา - ปริญญาเอก จิตวิทยาและการให้บริการปรึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ตำแหน่ง - อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน คนที่ ๒ - ประธานบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมจัดทำศัพท์จิตวิทยา ราชบัณฑิตยสถาน - ประธานกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม ราชบัณฑิตยสถาน - ประธานมูลนิธิโสภาธารน้ำใจเพื่อพัฒนาสังคมไทย - ที่ปรึกษางานด้านพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก - ผู้อำนวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต - กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้อำนวยการหลักสูตรอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เกียรติคุณ - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก - เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้น ๑ - ประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติให้เป็นผู้จัดรายการโทรทัศน์ดีเด่น สร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ ด้านเด็กและเยาวชน, ๒๕๒๕ - ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตดีเด่นในสาขาอาจารย์ จากมูลนิธิศาสตราจารย์ นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว, ๒๕๓๔ - ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้อาสาสมัครต่อต้านยาเสพติดดีเด่นจากศูนย์ประสานงานกลางองค์การภาคเอกชนต่อต้านยาเสพติด สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๓๕ ผลงาน - อาชญากรรม: หนึ่งในวิกฤตสังคม มุมมองทางจิตวิทยา เพื่อการป้องกันและแก้ไข, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, ๒๕๔๘ - บุคลิกภาพ และพัฒนาการ: แนวโน้มสู่การมีพฤติกรรมปรกติหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๘ - อาหารเสริมคุณภาพชีวิต. กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด, ๒๕๔๗.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=