2695_6683

จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๒๓๙ เมษายน ๒๕๕๔ ISSN 0857-7064 *** ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา บริสุทธิ์ ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นนายกราชบัณฑิตยสถาน ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง เป็นอุปนายกราชบัณฑิตยสถาน คนที่ ๑ และ ศาสตราจารย์พิเศษสันทัด โรจนสุนทร ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ เป็นอุปนายกราชบัณฑิตยสถาน คนที่ ๒ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ประวัติ นายกราชบัณฑิตยสถาน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปัญญา บริสุทธิ์ ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาวรรณกรรมร้อยแก้ว วัน เดือน ปี เกิด ๙ มีนาคม ๒๔๘๔ บิดา มารดา นายมนูญ-คุณหญิงโกสุม บริสุทธิ์ คุณวุฒิ - อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๐๖ - อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาตะวันตก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๐๘ - Docteur de l’Université de Paris ( Mention Trés Honorable ) ประเทศฝรั่งเศส, ๒๕๑๐ - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ๒๕๓๘ ตำแหน่ง - นายกราชบัณฑิตยสถาน - กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์การทับศัพท์ - บรรณาธิการที่ปรึกษาคณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมไทย เกียรติคุณ - เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๕๓ - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก, ๒๕๔๐ - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของตระกูลปาล์มส์ อากาเดมีกส์ ( Commandeur dans l’ Ordre des Palmes Académiques ) จากรัฐบาลฝรั่งเศส ในฐานะนักวิชาการผู้มีผลงานดีเด่นในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางด้านการศึกษาภาษาฝรั่งเศสและวัฒนธรรม ระหว่างประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศส, ๒๕๓๓ - ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่” ประจำปี ๒๕๔๑ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - กีรตยาจารย์ สาขามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑ - ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๕ - นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๒ - นายกราชบัณฑิตยสถาน วาระที่ ๑, ๒๕๕๒-๒๕๕๔

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=