2692_7361

7 ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๒๓๖ เดือนมกราคม ๒๕๕๔ ภิกษุ หนึ่งในหน้าที่ของลูกผู้ชายที่ผู้เป็นพ่อแม่ชาวพุทธหวังไว้นอกเหนือจากการเป็นคนดี มีวินัยแล้ว ก็คือการบวชเป็นภิกษุอยู่ในพระพุทธ- ศาสนา เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยให้เป็นคนสุก และเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่ ภิกษุมีความเป็นมารวมถึงขั้นตอนการบวชอย่างไร พจนานุกรมศัพท์ ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๓ ได้อธิบายไว้ว่า ภิกษุ เป็นคำเรียกนักบวชผู้ชายในสังคมอินเดียโบราณ พระพุทธเจ้าทรงนำมาใช้เรียกสาวกของพระองค์เป็นครั้งแรกเมื่อคราวเสด็จไป โปรดปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เขตเมืองพาราณสี แคว้นกาสี โดยตรัสเรียกว่า ภิกษุทั้งหลาย คำว่า ภิกษุ เป็นคำภาษาสันสกฤต ตรงกับภาษาบาลีว่า ภิกขุ มีความหมายหลายอย่าง เช่น ผู้ภิกษาจาร ผู้ใช้ผืนผ้าที่ถูกทำลายแล้ว และผู้เห็นภัยในสังสารวัฏ ความหมายเหล่านี้บอกให้รู้การดำเนินชีวิต ความเป็นอยู่ และแนวทางการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ ในการดำเนินชีวิตของภิกษุเพื่อละกิเลสนั้น พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้สาวกของพระองค์ดำรงชีวิตโดยอิงอาศัยปัจจัย ๔ ซึ่งได้แก่ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ (ที่อยู่อาศัย) และคิลานเภสัช ซึ่งเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานของการดำรงชีวิตเป็นหลัก ทรงห้ามมิให้ดำรงชีพอย่างฟุ่มเฟือย ในด้านการแต่งกายทรงกำหนดให้ปลงผมปลงหนวดเพื่อละความรักความอาลัยในความสวยงามของร่างกาย ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการ รักษาดูแล และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติเพื่อการละกิเลสยิ่งขึ้นจึงทรงบัญญัติกรณียกิจ คือ การกระทำที่ภิกษุทำไม่ได้ ๔ ประการ ได้แก่ ไม่เสพ เมถุน (ไม่มีเพศสัมพันธ์) ไม่ถือเอาของที่เขาไม่ให้ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่พูดอวดอุตริมนุสสธรรม หรือธรรมที่ยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ นอกจากพระพุทธเจ้าจะเรียกสาวกของพระองค์ว่า ภิกษุ แล้ว ยังเรียกอย่างอื่นด้วย เช่น บรรพชิต สมณะ พราหมณ์ ฤๅษี มุนี แต่คำว่า ภิกษุ จะเป็นชื่อที่แพร่หลายที่สุด เพราะภิกษุมีความหมายที่สมบูรณ์รวมไว้หมดทั้งวิถีชีวิตและการปฏิบัติเพื่อละกิเลส. กนกวรรณ ทองตะโก งานวิชาการที่พิมพ์เผยแพร่ mobile classroom ห้องเรียนเคลื่อนที่ : ๑. ห้องเรียนที่สามารถเคลื่อนย้ายไปตามสถานที่ที่ต้องการเข้าถึงผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารไร้ สาย (wireless) เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะให้แก่ผู้เรียนที่ เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ยาก อุปกรณ์สำคัญของห้องเรียนเคลื่อนที่คือ คอมพิวเตอร์ของผู้สอน คอมพิวเตอร์ ของผู้เรียน เครื่องพิมพ์ เครื่องฉายภาพ และเครื่องส่งสัญญาณไร้สาย ๒. ห้องเรียนที่จัดตามผู้เรียนที่เคลื่อนย้ายไปตามสถานที่ต่าง ๆ โดยมีคณาจารย์ไปดำเนินการเรียนการ สอน เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียนที่จัดสำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ที่ต้องย้ายตามการไปทำงานของพ่อแม่ mobile library ห้องสมุดเคลื่อนที่ : ห้องสมุดในรถหรือเรือที่จัดหนังสือและสื่อการเรียนรู้ทุกประเภท เช่น แผ่นภาพโปสเตอร์ วีดิทัศน์ คอมพิวเตอร์ เคลื่อนที่ไปยังสถานศึกษา ขนาดเล็ก ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนที่อยู่ห่างไกลหรือขาดแคลนโดยมีกำหนดนัดหมาย เพื่อให้ผู้ใฝ่เรียนทุกวัยได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ mother tongue ภาษาแม่ : ภาษาแรกที่บุคคลเรียนรู้ตั้งแต่เป็นเด็กเล็ก และยังคงใช้ภาษานั้นต่อมา second language (L2) ภาษาที่สอง (แอลสอง) : ภาษาที่ผู้รู้ทวิภาษาเรียนหลังจากเรียนภาษาแม่ ปัจจุบันความหมายกว้างขึ้นหมายถึงภาษาที่เรียนหลังจากเรียนภาษาแม่แล้ว เช่น ภาษา อังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส สำหรับคนไทย ส่วนหนึ่งจาก พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ อักษร M-Z ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นหนังสือที่รวบรวมศัพท์ศึกษาศาสตร์ในสาขา ต่าง ๆ คือ ปรัชญาการศึกษา การบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน การวัดผลประเมินผลการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สถิติและการ วิจัยการศึกษา การแนะแนว เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาพิเศษ มาบัญญัติ ศัพท์และจัดทำคำอธิบายในรูปแบบพจนานุกรม เรียงลำดับตัวอักษร M-Z มีจำหน่ายที่ ราชบัณฑิตยสถาน หรือสามารถค้นคว้าได้ที่ ห้อง สุมดราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๑๐๒๐

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=