2692_7361

จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๒๓๖ มกราคม ๒๕๕๔ ISSN 0857-7064 *** ช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของราชบัณฑิตยสถาน ได้เดินทางไปสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔ และมอบของขวัญเพื่อเป็นการขอบคุณที่สื่อต่าง ๆ ได้ให้ความ อนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวและเข้าร่วมกิจกรรมของราชบัณฑิตยสถานด้วยดีตลอดมา สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔ และมอบของขวัญให้แก่ผู้แทน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔ และมอบของขวัญให้แก่ นายเทพชัย หย่อง ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔ และมอบของขวัญให้แก่นายสุวัฒน์ ทองธนากุล บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๔ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔ และมอบของขวัญให้แก่ ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด ผู้บริหารและ เจ้าของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=