2690_3986

8 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตที่ ๑๘๖/๒๕๕๐ ไปรษณีย์ดุสิต ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน จัดทำโดย บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน นางสาวบุญธรรม กรานทอง พิมพ์ที่ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด ๓๐๗ ซอยลาดพร้าว ๘๗ วังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๐-๖ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๒๕๑๒, ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๙ นางทิพาภรณ์ ธารีเกษ นางสาวพัชนะ บุญประดิษฐ์ นางสาวอารี พลดี นางสาวปิยรัตน์ อินทร์อ่อน นางสาวกระลำภักษ์ แพรกทอง ‰ ¢ ª— ≠ À “ ¿ “ … “ ‰ ∑ ¬ นางกนกวรรณ ทองตะโก นางสาวกุลศิรินทร์ นาคไพจิตร นางพรทิพย์ เดชทิพย์ประภาพ นายอาคม คงทน นายอภิเดช บุญสงค์ ถาม จังหวัดราชบุรีเขียนเป็นภาษาอังกฤษอย่างไร ตอบ จังหวัดราชบุรีเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้คือ RATCHABURI ถาม คำว่า digital, action, booth, live และ series ทับศัพท์อย่างไร ตอบ ดิจิทัล, แอ็กชัน, บูท, ไลฟ์ และ ซีรีส์ ตามลำดับ ถาม ลักษณนามของ รูป และคำว่า มงกุฎ ใช้ว่าอย่างไร ตอบ ลักษณนามของ รูป ใช้ว่า รูป, ใบ หรือ แผ่น ส่วนลักษณนาม ของ มงกุฎ ถ้าใช้สำหรับพระเจ้าแผ่นดิน ใช้ลักษณนามว่า องค์ แต่ถ้าใช้กับนางงามจะใช้ลักษณนามว่า มงกุฎ และถ้าใช้ กับหัวโขนหรือละคร จะใช้ลักษณนามว่า ศีรษะ หรือ หัว ถาม คำว่า ศักดิ์ศรี, เกียรติศักดิ์ และ เกียรติ มีความหมาย อย่างไร และคำที่ออกเสียงว่า สัก ในคำ ศักดิ์ศรี และ เกียรติศักดิ์ สะกดเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร ตอบ คำว่า ศักดิ์ศรี ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นคำนาม หมายถึง เกียรติศักดิ์ เช่น ประพฤติตนไม่สมศักดิ์ศรี. คำว่า เกียรติศักดิ์ เป็นคำนาม หมายถึง เกียรติ, เกียรติ ตามฐานะของแต่ละบุคคล. ส่วนคำว่า เกียรติ เป็นคำนาม หมายถึง ชื่อเสียง, ความ ยกย่องนับถือ, ความมีหน้ามีตา. ทั้งนี้ ใช้ตัวสะกดเหมือน กันทั้งคำว่า ศักดิ์ศรี และ เกียรติศักดิ์ คือ ศักดิ์. ถาม เวียดนาม กับ เวียตนาม คำใดเขียนถูกต้อง ตอบ คำที่ถูกต้องคือ เวียดนาม ถาม คำว่า สาธารณประโยชน์ กับ สาธารณะประโยชน์ คำใด เขียนถูกต้อง และมีความหมายอย่างไร ตอบ คำที่ถูกต้องคือ สาธารณประโยชน์ ในพจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นคำนาม หมายถึง ประโยชน์ทั่วไปแก่ประชาชน เช่น บริจาคเงินสร้างโรง พยาบาลเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์. ถาม คำใดเขียนถูกต้องระหว่างคำว่า ตาดำดำ กับ ตาดำ ๆ ตอบ คำที่ถูกต้องคือ ตาดำ ๆ ถาม ชื่อประเทศ เยอรมัน กับ เยอรมนี ชื่อใดใช้ถูกต้อง ตอบ ชื่อที่ใช้และเขียนถูกต้องคือ ประเทศเยอรมนี

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=