2689_5214

3 ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒๓๓ เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ๒. รัฐบาลควรดำเนินการรณรงค์อย่างเข้มแข็ง จริงจัง จริงใจ และต่อ เนื่องในการเผยแพร่พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว เกี่ยวกับปัญหาการทุจริต การปฏิบัติตามคุณธรรม ๔ ประการ ที่ พระราชทานในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ โดยถือเป็นคุณธรรมประจำชาติ ๓. รัฐบาลควรดำเนินการรณรงค์อย่างเข้มแข็ง จริงใจ และต่อเนื่องในการ ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยถือเป็น ยุทธศาสตร์สำคัญ ในการพัฒนาและบริหารประเทศในการพัฒนาคนให้มีคุณ- ธรรม การพัฒนาสังคมให้มีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีสมานฉันท์ ใน การพัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง ในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญ รุ่งเรืองก้าวหน้าและมั่นคงอย่างบูรณาการและยั่งยืน ๔. รัฐบาลควรดำเนินการรณรงค์อย่างเข้มแข็ง จริงจัง จริงใจ และต่อ เนื่องในการปฏิบัติตามค่านิยมพื้นฐาน ๕ ประการ และค่านิยมสร้างสรรค์เจ้า หน้าที่รัฐ ๕ ประการ โดยมอบให้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติรับผิด ชอบดำเนินการในเรื่องนี้ ๕. รัฐบาลควรจัดให้มีการร่วมมือและประสานงานกันอย่างใกล้ชิดและมี ประสิทธิภาพระหว่างทุกภาคส่วนในสังคมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการทุจริต และ ปลูกฝังค่านิยมต่อต้านการทุจริต โดยมอบให้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม แห่งชาติ รับผิดชอบดำเนินการในเรื่องนี้ ๖. รัฐบาลควรกำหนดให้ปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ เป็นปีแห่งการรณรงค์การ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เรื่องความชื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมต่อต้านการทุจริต โดยมีคณะกรรมการระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ มีผู้แทน ของหน่วยราชการและภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคประชาสังคม และภาค ประชาชน ร่วมเป็นกรรมการ มีการดำเนินการอย่างเข้มแข็ง จริงจัง จริงใจ และต่อเนื่อง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหา มงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ สำนักวิทยาศาสตร์ • วันพุธที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ศาสตราจารย์กิตติคุณศักดา ศิริพันธุ์ ราช- บัณฑิต ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาฟิสิกส์ บรรยายเรื่อง อุปสงค์ อุปทาน และราคาทองคำ ที่มีผลต่ออุตสาหกรรมเครื่องประดับทองคำ ความโดยสรุปว่า ทองคำเป็นโลหะมีค่าหายากมาก แร่ทองคำ ๑ ตัน มีเนื้อทองคำ อยู่เพียง ๔๒–๑๐๐ กรัมเท่านั้น ทองคำมีสมบัติพิเศษ คือ สามารถตีแผ่ให้เป็น แผ่นบางได้ถึง ๑/๑๒,๐๐๐ มม. และสามารถดึงให้เป็นเส้นเล็กจนมีเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๐๕ มม. อีกทั้งยังเป็นตัวนำไฟฟ้าและความร้อนได้ดี นอกจากนั้น ทองคำยังมีเนื้อไม่แข็ง โดยมีความแข็งตามสกุลของโมท์เพียง ๒ – ๓ เท่านั้น จึง สามารถดัดหรือทุบให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้ง่าย และมีสีเหลืองทองสุกอร่าม มีความแวววาว ด้วยสมบัติดังกล่าวข้างต้น มนุษย์จึงนำทองมาทำเป็นเครื่อง ตกแต่งและเครื่องประดับ มานานกว่า ๓,๐๐๐ ปี ดังตัวอย่าง เครื่องตกแต่งหน้า กากทองของชาวแอซแตก (Aztec) และชาวอินคา (Inca) ในยุคก่อน โคลัมเบียน และหน้ากากทองของกษัตริย์ทูนาคามุนแห่งอียิปต์ รวมทั้งมงกุฎทอง ของจักรพรรดิโรมันในศตวรรษที่ ๑๐ ปัจจุบันมนุษย์ใช้ทองทำเครื่องประดับมาก คิดเป็นน้ำหนัก ๒,๑๙๓ ตัน ใน พ.ศ. ๒๕๕๑ และเครื่องประดับทอง เช่น ของอิตาลี กลายเป็นสินค้าส่งออกมีมูลค่าสูงถึง ๖,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนั้นมนุษย์ยังใช้ทองในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทันตกรรม เหรียญ และอื่น ๆ รวมเป็นน้ำหนักทองมากถึง ๖๗๑ ตันต่อปี ในด้านการจัดหาทองคำให้เพียงพอกับการใช้งานนั้น แหล่งใหญ่ที่สุดได้มาจาก การทำเหมืองทองทั้งบนดิน และใต้ดินลึกถึง ๒,๐๐๐–๓,๐๐๐ ฟุต ในแอฟริกาใต้ ใน พ.ศ. ๒๕๕๐ ทองที่ผลิตจากเหมืองแร่มีน้ำหนักเพียง ๒,๔๗๖ ซึ่งไม่เพียงพอ แต่ก็ได้ทองที่ใช้แล้ว (old gold scrap) มาเพิ่มเติมจนพอเพียง ปัจจุบันราคาการผลิตทองในเหมืองเพิ่มมากขึ้น ราคาทองคำเพิ่มสูงขึ้น และราคาไม่นิ่ง แต่ขึ้น ๆ ลง ๆ ตลอดเวลา อีกทั้งสมาคมทองโลกได้เริ่มใช้ทอง เป็นการลงทุนในรูปแบบของหน่วยลงทุนและหลักทรัพย์ ซึ่งจดทะเบียนซื้อ ขายแลกเปลี่ยนได้ ในตลาดหลักทรัพย์ความเติบโตของความต้องการทองจึงเริ่ม มีมากขึ้น จากปี ๒๕๔๖ เป็นต้นมา ราคาทองคำส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ผลิตและผู้ขายเครื่องประดับทอง ผู้ ประกอบการจึงต้องปรับตัวโดยผลิตเครื่องประดับที่มีความกลวงข้างในเพื่อลด ปริมาณการใช้ทองคำ และลดปริมาณความบริสุทธิ์ของทองคำที่ใช้ทำเครื่อง ประดับ หรือใช้โลหะเงินเคลือบทองคำก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง นอกจากนั้นผู้ผลิต ยังเปลี่ยนไปใช้วัสดุอื่นมาทดแทนทองคำ เช่น เงิน ไททาเนียม เหล็กไร้สนิม เขา สัตว์ งาช้าง พลาสติกสีสวยงาม ศาสตราจารย์ ดร.สุดา เกียรติกำจรวงศ์ ภาคีสมาชิก ประเภทวิชา เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ บรรยายเรื่อง การสังเคราะห์พอลิ - เมอร์คอมพอสิตดูดซึมน้ำมากที่มีความเสถียรเชิงความร้อนและการหน่วงการ ติดไฟ ความโดยสรุปว่า พอลิเมอร์ดูดซึมน้ำมากของพอลิอะคริลาไมด์-โค-(2- อะคริลามิโด-2-เมทิลโพรเพนโซเดียมซัลโฟเนต) หรือ [P(AM-co-AMPS-Na)] และคอมพอสิตของพอลิเมอร์นี้ ที่เตรียมโดยวิธีฟรีแรดิคัลครอสลิงกิงพอลิเมอไร- เซชัน แล้วเติมไมกา หรือซิงก์บอเรต หรือเมลามีน และพอลิเมอร์ผสมสารซิงก์ บอเรตและเมลามีน ใช้เป็นพอลิเมอร์หน่วงการติดไฟ พิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิ- เมอร์และพอลิเมอร์คอมพอสิตด้วย infrared spectroscopy (IR), X-ray diffraction (XRD), transmission electron microscopy (TEM) และความ สามารถในการดูดซึมน้ำกลั่นและน้ำประปา ตรวจสอบการทนความร้อนและการ สลายตัวด้วยเทคนิค thermal gravimetric analysis (TGA) เคลือบสารข้น ของพอลิเมอร์หรือพอลิเมอร์คอมพอลิตโดยผสมน้ำมันปาล์มและสารลดแรงตึง ผิวตามมาตรฐาน ISO บนไม้อัด และเผาด้วยเปลวไฟตรงที่มี heat flux ๕๐ kW m-2 ณ อุณหภูมิ ๘๘๕ องศาเซลเซียส ด้วย cone calorimetry P(AM-co-AMPS-Na) สามารถดูดซึมน้ำกลั่นและน้ำประปาได้ ๑๒๑๒+± ๕๔ และ๗๔๓± +๓๙ ต่อกรัมของสารแห้ง ตามลำดับ พบ microstructure ด้วย XRD และ TEM ในพอลิเมอร์ที่ผสมไมกา ซึ่งแสดงลักษณะของนาโนคอมพอสิต ผล ของการวิเคราะห์ด้วย TGA แสดงว่า พอลิเมอร์เหล่านี้ทนความร้อนและสลาย ตัวที่อุณหภูมิต่างกัน สมบัติการหน่วงไฟด้วย cone calorimetry ชี้ให้เห็นว่า แผ่นไม้ที่เคลือบด้วย P(AM-co-AMPS-Na) และ P(AM-co-AMPS-Na) ที่ ผสมไมกา หรือผสมซิงก์บอเรต หรือ/และ เมลามีน สามารถหน่วงการติดไฟที่ แตกต่างกันและต่างจากแผ่นไม้ที่ไม่เคลือบพอลิเมอร์เหล่านี้ เห็นความแตกต่าง ของเวลาการเริ่มติดไฟของแผ่นไม้และเวลาที่แผ่นไม้ไหม้จนเป็นเถ้า หรือเปลวไฟ บนแผ่นไม้ดับลงด้วยตนเอง สำนักศิลปกรรม • วันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ศาสตราจารย์ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ ราช- บัณฑิต ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ บรรยายเรื่อง สันติภาพและอหิงสาในพระอภัยมณีของสุนทรภู่ ความโดยสรุปว่า พระอภัยมณี คำกลอน นับเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกของสุนทรภู่ กวีเอกในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงนิพนธ์ในประวัติ สุนทรภู่ไว้ตอนหนึ่งว่า “ในบรรดาหนังสือบทกลอนที่สุนทรภู่ได้แต่งไว้ ถ้าจะลองให้ผู้อ่านชี้ขาดว่า เรื่องไหนเป็นดีกว่าเพื่อน ก็น่าจะเห็นยุติต้องกันโดยมากว่า เรื่องพระอภัยมณีเป็น ดีที่สุด เพราะเป็นหนังสือเรื่องยาว แต่งดีทั้งกลอน ทั้งความคิดที่ผูกเรื่อง” (พระ อภัยมณี, ๒๕๑๗ : [๔๙]) พระอภัยมณีเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นตามขนบวรรณกรรมของยุคสมัยที่เน้นวีร กรรมและการทำศึกสงคราม เช่น รามเกียรติ์ อิเหนา สามก๊ก ซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่ นำมาจากต่างแดนและเต็มไปด้วยศึกสงคราม แม้เรื่องพระอภัยมณีจะมีเรื่อง เกี่ยวกับต่างแดนและการทำศึกสงครามอยู่มาก แต่ก็มีลักษณะพิเศษที่ต่างไปจาก วรรณกรรมร่วมสมัยของสุนทรภู่ นั่นคือ มีการกล่าวถึงดินแดนสยามและชาว สยาม กรุงรัตนาก็มีนัยว่าเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ แต่ทั้งเรื่องเป็นจินตนาการของ สุนทรภู่ มิใช่เรื่องจริง ยกเว้นฉากหลายฉากในเรื่องที่บรรยายภูมิทัศน์ในประเทศ ไทยและพรรณไม้ไทย เช่น ไม้ดอกบนเกาะแก้วพิสดาร “สารภียี่สุ่นพิกุลเกด กระถินเทศกระทุ่มดอกออกไสว พวกผู้หญิงชิงช่วงดวงดอกไม้ บ้างชิงได้ดอกประดู่ซ้อนชู้ชม” (พระอภัยมณี, ๒๕๑๗ : ๑๘๔)

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=