2689_5214

จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒๓๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ ISSN 0857-7064 ***ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายมติ ตั้งพานิช ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นราช- บัณฑิต ประเภทวิชาสถาปัตยศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๓ *** ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ประเภทวิชาปรัชญา สาขาวิชาอภิปรัชญาและญาณวิทยา ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นประเภทนักวิจัยและ นักวิชาการ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ จากงานวิจัย เรื่อง ปรัชญาอเนกประสงค์มีอยู่ในพระไตรปิฎกจริงหรือไม่ ในงานประชุมวิชาการและ ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๒ “รากหญ้ากับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ***เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสหวิทยาการ เพื่อการวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย ศ. นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์ ประธานคณะกรรมการฯ นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ รองเลขาธิการ ราชบัณฑิตยสถาน กรรมการ นางสาวอารี พลดี เลขานุการคณะกรรมการฯ และนางสาวศยามล แสงมณี ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ เข้าพบ ศ. นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ วช. เพื่อ หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนากับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง ชาติ ในการจัดทำโครงการนำร่อง (pilot project) เป็นโครงการนโยบายเชิงวิจัยร่วมกัน โดยเริ่มต้นจากโครงการพัฒนาการวิจัยทาง ยุทธศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดนโยบายหรือการวิจัยที่จะพัฒนานโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปปฏิบัติได้ จริง รวมทั้งการสนับสนุนการจัดสัมมนาเรื่อง สหวิทยาการกับความมั่นคงของชาติ ด้านภาษา นอกจากนี้ยังยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญของราชบัณฑิตยสถานด้วย *** ราชบัณฑิตยสถาน ขอแสดงความเสียใจและอาลัย ศาสตราจารย์ คุณหญิงกุหลาบ  มัลลิกะมาส ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภท วรรณศิลป์ สาขาวรรณคดีเปรียบเทียบ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ณ ศาลา ๗ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. และ พระราชทานพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม ๓ คืน ตั้งศพสวดพระอภิธรรมต่อ ระหว่าง วันที่ ๒๗-๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. ราชบัณฑิตยสถาน รับเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในวันอังคารที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=