2688_8492

8 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตที่ ๑๘๖/๒๕๕๐ ไปรษณีย์ดุสิต ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน นายขรรค์ชัย บุญปาน นางมณีรัตน์ ผลิพัฒน์ นางจินตนา พันธุฟัก ศาสตราจารย์ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์ ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.สมควร กวียะ ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ที่ปรึกษา จัดทำโดย บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน นางสาวบุญธรรม กรานทอง พิมพ์ที่ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด ๓๐๗ ซอยลาดพร้าว ๘๗ วังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๐-๖ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๒๕๑๒, ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๙ นางทิพาภรณ์ ธารีเกษ นางสาวพัชนะ บุญประดิษฐ์ นางสาวอารี พลดี นางสาวปิยรัตน์ อินทร์อ่อน นางสาวกระลำภักษ์ แพรกทอง ‰ ¢ ª— ≠ À “ ¿ “ … “ ‰ ∑ ¬ นางกนกวรรณ ทองตะโก นางสาวกุลศิรินทร์ นาคไพจิตร นางพรทิพย์ เดชทิพย์ประภาพ นายอาคม คงทน นายอภิเดช บุญสงค์ ถาม คำว่า กลเม็ด, กลยุทธ์ และ กลวิธี มีความหมายอย่างไรบ้าง ตอบ คำว่า กลเม็ด ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นคำนาม หมายถึง วิธีที่แยบคาย หรือพลิกแพลง, กัลเม็ด ก็ว่า. คำว่า กลยุทธ์ ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นคำนาม หมายถึง การรบที่มีเล่ห์เหลี่ยม, วิธี การที่ต้องใช้กลอุบายต่าง ๆ, เล่ห์เหลี่ยมในการต่อสู้. คำว่า กลวิธี ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นคำนาม หมายถึง วิธีพลิกแพลง โดยอาศัย ความรู้ความชำนาญ. ถาม คำว่า สารประโยชน์, สาระประโยชน์, สารัตถประโยชน์, สารัตถะประโยชน์ คำใดเขียนถูกต้องและมีความหมายว่า อย่างไร ตอบ คำเขียนที่ถูกต้องของทั้ง ๒ คำ คือ สารประโยชน์ และ สารัตถประโยชน์ คำว่า สารประโยชน์ อ่านว่า สา-ระ-ป ระ-โห ยด และคำว่า สารัตถประโยชน์ อ่านว่า สา-รัด-ถะ-ป ระ-โห ยด ใน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้ง ๒ คำ เป็นคำนาม หมายถึง ประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร เช่น สาร ประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้ เกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของ ประชาชน. ถาม คำว่า cloudburst, cloudy และ thundercloud ใช้ ศัพท์บัญญัติว่าอย่างไร ตอบ ในพจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ คำว่า cloudburst ใช้ ศัพท์บัญญัติว่า ฝนกรรโชก หมายถึง ปรากฏการณ์การเกิด ฝนหนักอย่างฉับพลันโดยมักตกลงมาในรูปฝนซู่ (rain shower) ในบางกรณีมีฟ้าร้องและลูกเห็บตกลงมาด้วย สำหรับข้อกำหนดอย่างไม่เป็นทางการก็คือ ฝนที่ตกลงมา ปริมาณอย่างน้อย ๑๐๐ มิลลิเมตร ใน ๑ ชั่วโมง. คำว่า cloudy ใช้ศัพท์บัญญัติว่า เมฆคลุม, เมฆมาก หมายถึง ปริมาณเมฆมากกว่า ๗ ใน ๑๐ ส่วนในท้องฟ้า ซึ่ง สามารถตรวจสอบได้ด้วยตา ใช้ในการพยากรณ์อากาศ. และคำว่า thundercloud ใช้ศัพท์บัญญัติว่า เมฆฟ้า คะนอง หมายถึง เมฆที่ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนอง หรือเป็น เมฆที่เรียกชื่อว่า คิวมูโลนิมบัส (cumulonimbus).

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=