2688_8492

จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒๓๒ กันยายน ๒๕๕๓ ISSN 0857-7064 ***ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ชุติมา ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเคมี ได้รับพระราชทาน ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ รองศาสตราจารย์สุภาพ ภู่ประเสริฐ ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาธรณีวิทยา ได้รับ เกียรติบัตรเป็นบุคคลที่ให้การสนับสนุนงานด้านเยาวชนดีเด่น ในงานเวทีเสวนาวิชาการ “พื้นที่นำ...สท. หนุน...เกื้อกูลกันพัฒนา” จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็น อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๒ จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศ ***ศูนย์บริการวิชาการ ราชบัณฑิตยสถานจัด โครงการอบรมหลักสูตรแนวคิดในการประชาสัมพันธ์องค์การ เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑-๓๐๓ ราชบัณฑิตยสถาน เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ ราชบัณฑิตยสถานได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดในการสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เจ้า หน้าที่ของราชบัณฑิตยสถานนำความรู้ไปสร้างงานประชาสัมพันธ์หน่วยงานและผลงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลจากการบรรยาย เรื่อง “แนวคิด มุมมอง และข้อแนะนำในการประชาสัมพันธ์องค์การ โดย นางสาวทวินันท์ คงคราญ และการบรรยายเรื่อง “หลักและวิธี การประชาสัมพันธ์” โดย นายดังกมล ณ ป้อมเพชร และนางตรีดาว อภัยวงศ์

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=