1504_3716

8 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตที่ ๑๘๖/๒๕๕๐ ไปรษณีย์ดุสิต ราชบัณ±ิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ ‰ ¢ ª— ≠ À “ ¿ “ … “ ‰ ∑ ¬ ถาม คำใดเขียนถูกต้อง คำว่า มัสญิด หรือ มัสยิด ตอบ คำที่เขียนถูกต้องคือ มัสญิด ถาม คำใดเขียนถูกต้อง คำว่า พระศรีอารยเมต‰ตรย์ หรือ พระศรีอารยเมตตรัย ตอบ คำที่เขียนถูกต้องคือ พระศรีอารยเมต‰ตรย์ ถาม คำว่า พà อ·กà และ ·มà ·กà ในภาษาถิ่นใต้มีความหมายว่าอย่างไร ตอบ คำว่า พà อ·กà หมายถึง ปูÉ , ตา หรือจะเรียกว่า พà อเ≤à า ก็ได้ คำว่า ·มà ·กà หมายถึง ยà า, ยาย หรือจะเรียกว่า ·มà เ≤à า ก็ได้ ถาม คำว่า civilize เขียนเป็นคำทับศัพท์ว่า ศิวิ‰ล´์ ใช่หรือไม่ ตอบ คำว่า civilize เขียนเป็นคำทับศัพท์ได้ว่า ´ิวิ‰ล´์ ส่วนคำว่า ศิวิ‰ล´์ เป็นคำทับศัพท์แต่โบราณ ปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้แล้ว ถาม คำว่า ทำเนียบ กับคำว่า นามสงเคราะÀ์ มีความเหมือนหรือแตกต่าง กันอย่างไร ตอบ ตามความหมายที่ปรากฏใน พจนานุกรม ©บับราชบัณ±ิตยสถาน พ.ศ. ÚıÙÚ คำว่า ทำเนียบ หมายถึง การลÌ าดับตÌ าแหน่งหน้าที่ซึ่งวาง เป็นระเบียบแบบแผนขึ้นไว้ เช่น ทÌ าเนียบสมณศักดิ์ ทÌ าเนียบราชการ ส่วนคำว่า นามสงเคราะÀ์ หมายถึง หนังสือที่รวบรวมคÌ าพูดไว้, อภิธาน; สมุดรายชื่อพร้อมทั้งที่อยู่หรือที่ทÌ างานของบุคคล. ดังนั้นถ้า รวบรวมชื่อและตำแหน่งโดยเรียงลำดับตามตำแหน่งก็จะเรียกว่า ทำเนียบ เช่น ทำเนียบผู้บริหารบริษัท ก. แต่ถ้ารวบรวมชื่อพร้อมทั้งที่ อยู่หรือที่ทÌ างานของบุคคลไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือสามัญชนก็ตามใช้ คำว่า นามสงเคราะÀ์ เพราะเป็นชื่อหนังสือประเภทหนึ่ง เช่นเดียว กับพจนานุกรมซึ่งเป็นหนังสือว่าด้วยถ้อยคำในภาษาใดภาษาหนึ่ง เรียงตามลำดับตัวอักษร โดยทั่ว ๆ ไปจะบอกความหมายและที่มา ของคำเป็นต้นด้วย ทั้งนี้ การตั้งชื่ออาจใช้ว่า นามสงเคราะห์ แล้วตาม ด้วยชื่อหน่วยงานหรือเรื่องนั้น ๆ เช่น นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย ที่กรมประชาสัมพันธ์จัดทำ ถาม คำว่า เชà น และ เปì นต้น ซึ่งใช้ประกอบในข้อความที่เป็นตัวอย่าง มี การใช้ที่ถูกต้องอย่างไร ตอบ ถ้าใช้คำว่า เชà น เพื่อยกตัวอย่าง จะไม่มีคำว่า เปì นต้น อยู่ท้าย ตัวอย่างสุดท้าย ในทางตรงกันข้ามถ้าใช้คำว่า เปì นต้น เพื่อยก ตัวอย่าง จะไม่มีคำว่า เชà น อยู่หน้าตัวอย่างแรก เช่น ๑. เช่น รายได้ น้ำหนัก ส่วนสูง ฯลฯ ๒. รายได้ น้ำหนัก ส่วนสูง เป็นต้น ถาม ลักษณนามของ ขà าว และ ข้อความ ทีË สà งทางโทรศัพท์เคล◊Ë อนทีË ใช้ ว่าอย่างไร ตอบ ลักษณนามของ ขà าวทีË สà งทางโทรศัพท์เคล◊Ë อนทีË ใช้ว่า ขà าว, เร◊Ë อง ลักษณนามของ ข้อความทีË สà งทางโทรศัพท์เคล◊Ë อนทีË ใช้ว่า ข้อความ เช่น วันนี้ฉันได้รับข้อความใหม่ ๑ ข้อความ เป็นข่าว ๒ เรื่อง เรื่อง แรกเป็นข่าวประกาศลดราคาน้ำมัน และข่าวเรื่องที่สองเป็นข่าว อุบัติเหตุเครื่องบินตกที่เกาะสมุย จดÀมายขà าวราชบัณ±ิตยสถาน เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน นายขรรค์ชัย บุญปาน นางมณีรัตน์ ผลิพัฒน์ นางจินตนา พันธุฟัก ศาสตราจารย์ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์ ดร.วิชิตวงศ์ ณ ปÑ อมเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.สมควร กวียะ ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ทีË ปร÷ ก…า จัดทำโดย บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ราชบัณฑิตยสถาน นางสาวสุปัญญา ชมจินดา พิมพ์ทีË : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด ๓๐๗ ซอยลาดพร้าว ๘๗ วังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๐-๖ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๒๕๑๒, ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๙ นางสาวอารี พลดี นางสาวปิยรัตน์ อินทร์อ่อน นางสาวกระลำภักษ์ แพรกทอง นางกนกวรรณ ทองตะโก นางสาวกุลศิรินทร์ นาคไพจิตร นางสาวจินดารัตน์ โพธิ์นอก นางพรทิพย์ เดชทิพย์ประภาพ นายอาคม คงทน นางสาวสุกุลตรัตน์ ฉ่ำจิตรชื่น นางปัญจมา สุดสวาท นายอภิเดช บุญสงค์

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=