1504_3716

ข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปï ทีË Ò˘ ©บับทีË ÚÒÛ กุมภาพันธ์ ÚııÚ ISSN 0857-7064 *** ราชบัณ±ิตยสถาน จัดแถลงข่าวการจัดทำการ์ตูนแอนิเมชัน “รู้ รัก ภาษาไทย” ตอน “แมวไทย” เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ โรงภาพยนตร์ ENIGMA พารากอนซีนีเพล็กซ์ สยามพารากอน เพื่อประชาสัมพันธ์รายการการ์ตูนแอนิเมชัน “รู้ รัก ภาษาไทย” ตอน “แมวไทย” ที่นำเสนอเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย ซึ่งกำหนดออกอากาศทุกวันทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ทีวี สาธารณะ เวลา ๑๘.๕๙-๑๙.๐๐ น. โดยเริ่มออกอากาศครั้งแรกในวันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒*** สำนักธรรมศาสตร์·ละการเม◊ อง • วันพุธที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ºู้ชà วยศาสตราจารย์ ดร.วงเด◊ อน นาราสัจจ์ ภาคีสมาชิก ประเ ภทวิชา ประวัติศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์สากล บรรยายผล งานทางวิชาการ เรื่อง “การต่อสูâ เพื่อสิทธิของชาวอเมริกัน เชื้อสายแอøริกาก่อนทศวรร… Ò˘ˆ : จากดับเบิลยู. อี. บี. ดูบอยส์ (W. E. B. Du Bois) ∂÷ งมาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ (Martin Luther King, Jr.)” ความโดยสรุปว่า การต่อสู้เพื่อ สิทธิของชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาในทศวรรษ ๑๙๖๐ สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในสังคมอเมริกัน เพราะ ทำให้รัฐสภาสหรัฐอเมริกาผ่านรัฐบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของ พลเมือง (Civil Rights Act) ค.ศ. ๑๙๖๔ และ ค.ศ. ๑๙๖๘ ซึ่งให้ความคุ้มครองสิทธิและความเท่าเทียมของพลเมือง อเมริกันทุกคน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม และ สรุปการบรรยายเสนอºลงานค้นคว้า·ละวิจัย ของราชบัณ±ิต·ละภาคีสมาชิกตà อทีË ประชุมสำนัก ช่วยยุติปัญหาการแบ่งแยกสีผิวในสังคมอเมริกันหลัง สงครามกลางเมืองอเมริกัน สงครามกลางเมืองอเมริกันส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อ ชะตากรรมของชนผิวดำ เพราะทำให้ทาสผิวดำในภาคใต้ของ ประเทศได้รับอิสรภาพและเสรีภาพ รวมทั้งสิทธิเลือกตั้งตาม รัฐบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๓, ๑๔ และ ๑๕ แต่ชนผิวขาวในภาคใต้ส่วนใหญ่ซึ่งไม่ยอมรับสิทธิและความ เท่าเทียมตามกฎหมายของชนผิวดำต่อต้านกฎหมายดังกล่าว และออกกฎหมายของมลรัฐและท้องถิ่นเพื่อแบ่งแยกชนผิว ขาวกับชนผิวดำและลิดรอนสิทธิของชนผิวดำ หรือที่เรียกกัน ทั่วไปว่า “กฎหมายจิมโครว์” (Jim Crow Laws) กลายเป็น ปัญหาที่ทำให้ชนผิวดำในภาคใต้ของสหรัฐอเมริกาไม่ได้รับ สิทธิอย่างแท้จริงในฐานะ “พลเมืองอเมริกันเชื้อสาย แอฟริกา” จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเส◊ อปÉ า เขตดุสิต กรุงเทพมÀานคร ÒÛ โทร.  ÚÛıˆ Ùˆˆ-˜ โทรสาร  ÚÛıˆ Ù˘ เอกสารเºย·พร่

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=