1.มกราคม 2552.indd

8 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตที่ ๑๘๖/๒๕๕๐ ไปรษณีย์ดุสิต จดÀมายข่าวราช∫ัณ±ิตยส∂าน เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน นายขรรค์ชัย บุญปาน นางมณีรัตน์ ผลิพัฒน์ นางจินตนา พันธุฟัก ศาสตราจารย์ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์ ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.สมควร กวียะ ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ทีË ปรึกษา จัดทำโดย ∫รรณาธิการ กอง∫รรณาธิการ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ราชบัณฑิตยสถาน นางสาวสุปัญญา ชมจินดา พิมพ์ทีË : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด ๓๐๗ ซอยลาดพร้าว ๘๗ วังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๐-๖ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๒๕๑๒, ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๙ นางสาวอารี พลดี นางสาวปิยรัตน์ อินทร์อ่อน นางสาวกระลำภักษ์ แพรกทอง นางกนกวรรณ ทองตะโก นางสาวกุลศิรินทร์ นาคไพจิตร นางสาวจินดารัตน์ โพธิ์นอก นางพรทิพย์ เดชทิพย์ประภาพ นายอาคม คงทน นางสาวสุกุลตรัตน์ ฉ่ำจิตรชื่น นางปัญจมา สุดสวาท นายอภิเดช บุญสงค์ ราช∫ัณ±ิตยส∂าน สนามเสือป่า เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ ‰ ¢ ª— ≠ À “ ¿ “ … “ ‰ ∑ ¬ ∂าม การอ่านหมายเลขโทรศัพท์ในปัจจุบัน เลขสอง (Ú) ยัง อ่านว่า “ โท ” อยู่หรือไม่ ตอ∫ การอ่านหมายเลขโทรศัพท์ แต่เดิมกำหนดให้อ่านเลขสอง (๒) ว่า “โท” เพื่อให้เสียงอ่านเลข ๒ กับเลข ๓ แตกต่าง กัน เนื่องจากหมายเลขโทรศัพท์ประกอบด้วยตัวเลขหลาย ตัว บางครั้งอาจมีเลข ๒ และ ๓ อยู่เรียงกันหลายตัว แต่ ปัจจุบันระบบโทรศัพท์พัฒนาไปมาก เสียงอ่านเลข “๒” ไม่สับสนเป็น “๓” จึงให้อ่านเลขหมายโทรศัพท์ “๒” ว่า “ สอง ” หรือจะอ่านว่า “ โท ” ก็ได้ ∂าม คำว่า เง◊Ë อนขัดสมาธิ อ่านว่าอย่างไร ตอ∫ อ่านว่า เง◊Ë อน-ขัด-สะ-À⁄ มาด ∂าม ชื่อวัด พิชยญาติการาม หรือ พิชัยญาติการาม คำใด เป็นชื่อที่ถูกต้องและอ่านว่าอย่างไร ตอ∫ ชื่อที่ถูกต้องคือ พิชยญาติการาม อ่านว่า พิ-ชะ-ยะ-ยา- ติ-กา-ราม ∂าม คำว่า สอ∫เชาว์ กับ สอ∫เชาวน์ คำใดเขียนถูกต้อง ตอ∫ คำที่ถูกต้องคือ สอ∫เชาวน์ ∂าม สำนวนว่า Àญ้าปากคอก มีความหมายอย่างไร ตอ∫ มีความหมายว่า สะดวก ง่าย ‰ม่มีอะ‰รยุ่งยาก ∂าม ลักษณนามของ ทางด่วน และ ทางเท้า ที่ถูกต้อง ควร ใช้อย่างไร ตอ∫ ลักษณนามของ ทางด่วน ใช้ว่า สาย และลักษณนามของ ทางเท้า ใช้ว่า ทาง ∂าม คำว่า สุนทรียภาพ กับ สุนทรียะภาพ คำใดเขียนถูก ต้อง ตอ∫ คำที่ถูกต้องคือ สุนทรียภาพ ∂าม คำว่า ดาวทะเล เป็นชื่อเรียกของสิ่งใด ตอ∫ เป็นชื่อเรียกสัตว์ทะเลชนิดหนึ่ง ซึ่งในพจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้บทนิยามไว้ว่า çช◊Ë อ สัตว์ทะ เ ล ‰ ม่มีกร ะดูกสันÀลังÀลายชนิด „ นชัÈ น Asteroidea ตัวมี ı ·©กÀร◊ อมากกว่า คล้ายดาว Àลังเปì นÀนามขรุขระ, ปลาดาว กÁ เรียก.é ∂าม ชื่อเมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ว่า Zurich เขียนเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องว่าอย่างไร ตอ∫ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และประกาศ ราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ชื่อเมือง Zurich ซึ่ง เป็นเมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เขียนเป็น ภาษาไทยว่า ´ูริก

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=