1.มกราคม 2552.indd

ข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปï ทีË Ò˘ ©∫ั∫ทีË ÚÒÚ มกราคม ÚııÚ ISSN 0857-7064 ก่อนที่จะมีการประกาศให้วันที่ ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยนั้น วันขึ้นปีใหม่ตามจารีตโบราณ ถือวันแรม ๑ ค่ำ เดือนอ้าย เป็นวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับคติทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือฤดูหนาวเป็นการเริ่มต้นปี ต่อมาจารีตนี้ ได้เปลี่ยนไปตามคติพราหมณ์ ซึ่งใช้วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ เป็นวัน ขึ้นปีใหม่ ภายหลังทางราชการนิยมใช้สุริยคติ จึงถือวันที่ ๑ เมษายน เป็นวันขึ้นต้นปีมาตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๓๒ และโดยที่นานาอารยประเทศนิยมใช้ วันที่ ๑ มกราคมเป็นวันขึ้นต้นปี โดยมิได้เกี่ยวข้องกับลัทธิ ศาสนา จารีตประเพณี หรือการเมืองของชนชาติใด แต่เป็นการคำนวณโดยวิทยาการทาง ดาราศาสตร์ ซึ่งนิยมใช้กันมากว่า ๒,๐๐๐ ปี เมื่อประเทศไทยนิยมถือสุริยคติตามอย่างนานาประเทศแล้ว จึงสมควรที่ไทยจะใช้วันที่ ๑ มกราคมเป็นวัน ขึ้นต้นปี ทั้งวันที่ ๑ มกราคมก็ใกล้เคียงกับวันแรม ๑ ค่ำของไทย และเป็นการใช้ฤดูหนาวเริ่มต้นปีซึ่งสอดคล้องต้องตามจารีตประเพณีโบราณของไทย ทั้งนี้ ได้มีพระบรมราชโองการตรา “พระราชบัญญัติปีปดิทิน พุทธศักราช ๒๔๘๓” โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๓ จึงนับว่ารัฐได้ใช้วันที่ ๑ มกราคม เป็นวันเริ่มปีใหม่แล้ว และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ คณะสงฆ์ และอาณาประชาราษฎร์ ∂◊ อวันทีË Ò มกราคมเปì นวันขึÈ นปï „Àม่ของชาติ โดย„À้เริË มวันปï „Àม่„น วันทีË Ò มกราคม พุทธศักราช ÚÙ¯Ù ทั้งนี้ พระบรมราชโองการประกาศให้วันที่ ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่นั้น คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้ประกาศเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งเป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ผู้รับสนองพระบรมราชโองการคือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี (ข้อมูลจาก √“™°‘ ®®“πÿ ‡∫°…“ ‡≈à ¡ ı¯ วันทีË Ò มกราคม ÚÙ¯Ù) ***ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ นาย·พทย์ประสิทธิÏ øูตระกูล ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับแต่งตั้ง เปì นประธานสำนักวิทยาศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิÏ ดำรงค์เลิศ ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ประเภท วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งเป็น เลขานุการสำนักวิทยาศาสตร์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ ***ขอแสดงความยินดีที่ นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๑ เป็นต้นไป ***คณะกรรมการกลางพิจารณาศัพท์∫ัญญัติทีË ∫ัญญัติต่างกันของ ราช∫ัณ±ิตยส∂าน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง °“√∫— ≠≠— µ‘ »— æ∑å ·≈–°“√®— ¥∑”æ®π“πÿ °√¡»— æ∑å ‡©æ“– “¢“«‘ ™“ ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑-๔๐๓ ราชบัณฑิตยสถาน ***ขอแสดงความเสียใจและอาลัยที่ พล.ต.จ. Àม่อมÀลวงมานิจ ชุมสาย ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชา วรรณคดีเปรียบเทียบ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๒ ส วั ส ดี ป  ใ ห ม  ๒ ๕ ๕ ๒ จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเส◊ อปÉ า เขตดุสิต กรุงเทพมÀานคร ÒÛ โทร.  ÚÛıˆ Ùˆˆ-˜ โทรสาร  ÚÛıˆ Ù˘ เอกสารเºย·æร่

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=